ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรเทพ อนุสสรนิติสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วารุณี วารัญญานนท์ 4
2 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 3
3 สุรชัย จิวเจริญสกุล 3
4 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 3
5 เพลินใจ ตังคณะกุล 3
6 สมศรี เจริญเกียรติกุล 3
7 พัชรียา บุญกอแก้ว 2
8 อนันต์ มุ่งวัฒนา 2
9 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 2
10 สุวิทย์ เริงวิทย์ 2
11 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 2
12 ศักดา อินทรวิชัย 2
13 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
14 เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ 1
15 อลงกรณ์ จรัสสุริยา 1
16 วฐา มินเสน 1
17 ธนพันธ์ คงทอง 1
18 สาวิตรี ศิลลา 1
19 วรรวิมล วรรณศิริ 1
20 ปุณณมี สัจจกมล 1
21 จีมา ศรลัมพ์ 1
22 สิริมาส ป้องจันลา 1
23 พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ 1
24 นางปนัดดา มาชัยภูมิ 1
25 นางสาวกนกอร นันทจินดา 1
26 ก้องกิติ พูสวัสดิ์ 1
27 อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร 1
28 จุฑา พิชิตลำเค็ญ 1
29 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
30 อภิศักดิ์ วิทยาประภากร 1
31 จตุรนต์ จันทำ 1
32 จิรภา บุญฤทัยรัตน์ 1
33 สวัสดิภาพ บุญตัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 1
7 2548 2
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง กรณีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Contingency Liabilities)
3 การพัฒนาคู่มือการสอนเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตแบบดึงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 การพัฒนาเครื่องมือการหาค่าที่ดีที่สุดแบบเปิดรหัสด้วยระบบฐานจากเว็บ
5 การพัฒนาไลบารี่การควบคุมโปรแกรมจำลองแบบคู่ขนานสำหรับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
7 การระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลในระบบที่มีความซับซ้อนอย่างรวดเร็ว โดยใช้การทดลองโดเมนความถี่ประยุกต์
8 การพัฒนาเครื่องมือสร้างแบบจำลองเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานอย่างรวดเร็ว
9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ
11 การใช้โปรแกรมคู่ขนานวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์
12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของโครงข่ายประสาทเทียม ภายใต้ฟังก์ชั่นการประมาณค่า
13 การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน
14 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เส้นทางเดินรถขนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาการเชื่อต่อระบบ RosettaNet และ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาฟังช่นการประมาณค่าโดยอาศัยเครือข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2548
17 การจัดทำระบบสารสนเทศแบบเว็บเพื่อการจัดหา วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
18 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก