ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 1
4 2550 2
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 1
8 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างความเหมาะตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับครอบครัวและบุคคล
2 การพัฒนารูปแบบการสร้างความเหมาะตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับครอบครัวและบุคคล
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบการสร้างความเหมาะตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับครอบครัวและบุคคล
4 การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับครอบครัวและบุคคล
ปี พ.ศ. 2552
5 การจัดการตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งการออกกำลังอย่างสมำเสมอในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษากิจกรรมทางกายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและดัชนีมวลกายของวัยรุ่นในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 การศึกษากิจกรรมทางกายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและดัชนีมวลกายของวัยรุ่นในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษากิจกรรมทางกายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและดัชนีมวลกายของวัยรุ่นในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
9 การศึกษากิจกรรมทางกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกาย ของวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาของครูพลศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
11 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาของครูพลศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาของครูพลศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม