ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรสวาท วัฒนกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พรสวาท วัฒนกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์ 15
2 วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 12
3 พงศกร จันทรัตน์ 11
4 นายณัฐพงษ์ โมนฤมิตร 8
5 ทนง ลีลาวัฒนสุข 8
6 นายจักรกริช บุญมี 7
7 นางสาววีราวรรณ วิจิตรรัญจวน 7
8 สมฤดี สาธิตคุณ 7
9 ดีเซลล์ สวนบุรี 6
10 ประมวลพงษ์ สินธุเสน 6
11 นายทนง ลีลาวัฒนสุข 6
12 สมฤดี สักการเวช 6
13 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 5
14 เสริมรักษ์ อิงคะวณิช 5
15 มนฤดี ถาวรมงคลกิจ 5
16 ลัดดา มีศุข 5
17 วิลาวัณย์ อติชาติ 3
18 สุรีย์ ลิขิตตชัย 3
19 ประหยัด นันทศีล 3
20 ศิวาพร สหวัฒน์ 3
21 พิศุทธิ์ ดารารัตน์ 3
22 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 3
23 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
24 นายบุญทวี ศรีประเสริฐ 2
25 ภาสกร ปนานนท์ 2
26 ชนิยา สมบุญ 2
27 นำรวี สุเสวี 2
28 มิ่งขวัญ มิ่งเมือง 2
29 ประจุพร มณีรัตนสาร 2
30 สมชาย นาคะผดุงรัตน์ 2
31 ปัณฑรีย์ ล้อมทอง 2
32 กฤตยา ปัทมาลัย 2
33 มาริสา อรัญชัยยะ 2
34 วีราวรรณ วิจิตรรัญจวน 2
35 ขนิษฐา ใจจ้อง 2
36 สุพรรณนิจ พลเสน 1
37 อรรณพ หอมจันทร์ 1
38 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
39 ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 1
40 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
41 ปางทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร 1
42 ธนพงษ์ เหลืออัมพร 1
43 กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ 1
44 เชิดศักดิ์ อรรถอารุณ 1
45 อมรา ทองปาน 1
46 วีรยุทธ์ เลาหะจินดา 1
47 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 1
48 อาวีพรรณ อินทามระ 1
49 กฤติยา ปัทมาลัย 1
50 กรมทรัพยากรธรณี 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 ชาญ ศานติตานนท์ 1
53 Hager, Tobias 1
54 ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, 1
55 ธนการ แก้วประสิทธิ์ 1
56 ศิวจิกา เวชโช 1
57 น.ส. ปัณฑรีย์ ล้อมทอง 1
58 ศศิพิมพ์ พุ่มเพ็ง 1
59 บุญทวี ศรีประเสริฐ 1
60 รัษฎา รุจิพัฒนพงศ์ 1
61 Pornsawat Wathanakul 1
62 Vichit Vichitamarabhand 1
63 ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
64 นายภูวดล วรรธณชัยแสง 1
65 นายธนพงษ์ เหลืออัมพร 1
66 รัชนี วัชระคุปต์ 1
67 วิชิต วิชิตอมรพันธ์ 1
68 น.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช 1
69 อ.ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 1
70 Chan Chanyavanich 1
71 ชาญ จรรยาวนิชย์ 1
72 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
73 รศ. ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
74 ดร. ดุษฎี สุวรรณขจร 1
75 ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 1
76 นายอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว 1
77 น.ส. สมฤดี สักการเวช 1
78 ภัทรา ศรีทุนะโยธิน 1
79 ฐิตนทรีย์ ปวโร 1
80 นาย ทนง ลีลาวัฒนสุข 1
81 สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ 1
82 นางสาวมฤดี ถาวรมงคลกิจ 1
83 ศักดิ์รดี แซ่จู 1
84 นายเชฏฐวัฒน์ จักรวาลวิบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 8
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 2
13 2543 1
14 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน
2 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืมในช่วงรังสีอินฟาเรด
4 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยลักษณะเฉพาะของอัญมณี เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
6 โครงการความหลากหลายของ glass filler ในอุตสาหกรรมอัญมณีในท้องตลาด
7 โครงการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
8 โครงการแหล่งพลอยทับทิม-แซปไฟร์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ศรีลังกาและกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2552
10 การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม
11 ลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัม
12 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
13 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
14 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
15 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
16 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
17 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
18 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
19 การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย
ปี พ.ศ. 2549
21 การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก
22 โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร
ปี พ.ศ. 2548
23 โครงการศึกษาภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นจุดร่วมในการจัดการแหล่งพลอยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2547
24 การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์
25 การแต่งแร่ไมกา
26 โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูง เพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี
ปี พ.ศ. 2546
27 ลักษณะเฉพาะของเพชรจากภาคใต้ของไทย และความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด (Charcteristics and possible origin of diamonds fromsouthern Thailand)
ปี พ.ศ. 2545
28 การปรับปรุงสมบัติเคมีของยิปซัมพลอยได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม
29 ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชร จากภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2543
30 การสำรวจการสะสมตัวของพลอยในจุดที่มีศักยภาพแหล่ง แพร่-สุโขทัย