ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี พักคง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันวิสา สุดประเสริฐ 4
2 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 3
3 อมรรัตน์ จังธนสมบัติ 3
4 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 2
5 มณจันทร์ เมฆธน 2
6 นันทพร จารุพันธุ์ 2
7 นิตยา เลาหะจินดา 2
8 อมรา คัมภิรานนท์ 2
9 บพิธ จารุพันธุ์ 2
10 วิไล สันติโสภาศรี 2
11 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 2
12 นาย ยุทธนา ตุ้มน้อย 2
13 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 2
14 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 2
15 นาย เอกโชติ กิคคิมานิตกุล 1
16 วารุณี วารัญญานนท์ 1
17 วิชชุตา ประดิษฐ์ 1
18 นางสาว ศริญญา วงศ์สนิท 1
19 เฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร 1
20 นางสาว ณัชกานต์ ผ่าเพ็ง 1
21 นาย ธงชัย สุดประเสริฐ 1
22 นางสาว วิชชุดา ประดิษฐ์ 1
23 นาย เทวลักษณ์ จันทร์มนตรี 1
24 นาง สุชิน อุดมสมพร 1
25 นางสาว พึ่งชมภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 4
3 2551 4
4 2545 1
5 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การตรวจวัดปริมาณ ซ๊เซียม-137 ในหอยนางรมจากแหล่งเพาะเลี้ยงทางภาคใต้ของประเทศไทย
2 การตรวจวัดซีเซียน-137 ในผลิตภัณฑ์น้ำมันของประเทศไทยโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2553
3 การตรวจวัดปริมาณเรดอนในน้ำบาดาล บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
4 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส
5 การผลิตและควบคุมคุณภาพต้นกำเนิดรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 และแบเรียม-133
6 ปริมาณรังสีแอลฟาและบีตาในตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดินและแพลงตอนจากบริเวณระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
7 การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน
8 การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และฝุ่นกัมมันตรังสีCs-137ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินในระบบนิเวศภาคพื้นดินส่วนของป่าไม้
9 การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง
10 ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์ในสภาวะฝนกรด
ปี พ.ศ. 2545
11 สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ ในนาข้าว