ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี กาญจนพลู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
3 Anawatch Mitpratan 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Kasidit Nootong 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 Acom Sornsute 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 Yeshey Penjor 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 วินัย งามแสง 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 Pornpimol Muanjai 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 Thada Jirajaras 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 กระมล ทองธรรมชาติ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 Chakkaphan Sutthirat 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Sompol Sanguanrungsirikul 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 มยุรี ตันติสิระ 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2513 1