ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณี กาญจนพลู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประชุมสุข อาชวอำรุง 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
4 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 วิมล เหมะจันทร 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
9 Puttipongse Varavudhi 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 ละอองทิพย์ เหมะ 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 ๋Janes, Gavin W. 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 Naiyana Chaiyabutr 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 สุมา เมืองใย 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 Garnpimol C. Ritthidej 1
23 Supa Chantharasakul 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 Panee Boonthavi 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 Kittisak Likhitwitayawuid 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
36 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
38 Kitpramuk Tantayaporn 1
39 Yeshey Penjor 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Acom Sornsute 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 Kasidit Nootong 1
59 Phanphen Wattanaarsakit 1
60 วินัย งามแสง 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 กำจัด มงคลกุล 1
66 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
76 สุมิตรา พูลทอง 1
77 Jaitip Paiboon 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 ไววิทย์ พุทธารี 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 วัลลภ แย้มเหมือน 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 สิริพร สิวราวุฒิ 1
94 สมพร พรมดี 1
95 Pornpimol Muanjai 1
96 Varunee Padmasankh 1
97 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
98 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 Thanathon Sesuk 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 Thada Jirajaras 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 Wilai Anomasiri 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 Vanida Chantarateptawan 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
138 คัคนางค์ มณีศรี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2513 1