ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณระพี สุทธิวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 19
2 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 8
3 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 6
4 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 5
5 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
6 ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์ 5
7 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
8 ธีระพร อุวรรณโณ 5
9 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
10 คัดนางค์ มณีศรี 4
11 ชัยยุทธ กลีบบัว 3
12 บุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา 2
13 กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 2
14 วิภาวี พงษ์สังข์ 2
15 วิไลวรรณ ทาศรีภู 2
16 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 2
17 ไพเราะ แก้วเนย 2
18 อาภาพร อุษณรัศมี 2
19 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
20 เพิ่มพูน สานิชวรรณกุล 2
21 หทัยฉัฐ หวังไพสิฐ 1
22 ทรงเกียรติ ล้นหลาม 1
23 ดุสิดา ดีบุกคำ 1
24 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 1
25 กิรติ สุวรรณศรี 1
26 คัคนางค์ มณีศรี 1
27 สักกพัฒน์ งามเอก 1
28 กนกวรรณ โสภณอดิศัย 1
29 กันต์กนิษฐ์ อนันตศิลป์ 1
30 สุกานดา รัศมีภัค 1
31 ภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรง 1
32 สรัลชนา บญชูสนอง 1
33 ณัฏฐพร ขุนไชย 1
34 ปัญญ เขื่อนขันธ์สถิตย์ 1
35 เอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์ 1
36 ณัฐพร ตันติกาญจนากุล 1
37 กรพรรณ วินิจเจริญศรี 1
38 สุรวิชญ์ มนตรีโชค 1
39 Panrapee Suthiwan 1
40 เพ็ญระพี จินตดี 1
41 Penrapee Chintadee 1
42 ณฐกร จันทระ 1
43 ยงยุทธ เติมศรีเจริญพร 1
44 ธีระพงศ์ แสงนาค 1
45 เรวดี วัฒฑกโกศล 1
46 ปณิธิตา เอมอ่อง 1
47 วัชรพล แสงสุวรรณ 1
48 ดุจฤทัย โรจน์ปัญญากิจ 1
49 แสงดาว การุณยวนิช, 2515- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2553 11
4 2552 7
5 2551 3
6 2550 8
7 2549 1
8 2547 5
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาการด้านการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ในเด็กอายุ 6 - 10 ปี
3 อิทธิพลของรูปร่างในอุดมคติจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ที่ส่งผลต่อการมีค่านิยมทางวัตถุโดยมีเจนเนอเรชนั่ เอ็กซ์และวายเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กภาวะพัฒนาการผิดปรกติหลายด้านต่อพฤติกรรมการเข้าสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขณะเข้ากลุ่ม
5 โมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะผู้สูงอายุไทยหลังเกษียณอายุงาน : อิทธิพลของการรับรู้สุขภาพ รายได้ และระดับการศึกษา ที่ส่งผ่านระดับกิจกรรมและการควบคุมการตัดสินใจ
6 อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
7 โมเดลเชิงสาเหตุการมีส่วนร่วมของแม่ในโปรแกรมการสร้างเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
8 โมเดลสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้หญิง : อิทธิพลของการสนับสนุนทางอารมณ์ การสื่อสารเรื่องเพศที่ส่งผ่านความใกล้ชิดผูกพัน และความพึงพอใจทางเพศ
9 อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
10 คุณสมบัติของสามีในอุดมคติ ก่อนและหลังสมรส
11 โมเดลเชิงสากลของสุขภาวะผู้สูงอายุไทยหลังเกษียณอายุงาน :
12 โมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของแม่ในโปรแกรมการสร้างเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
13 อิทธิพลของการคุมคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิงโดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สุขภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
14 โมเดลสาเหตุของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้หญิง :
ปี พ.ศ. 2552
15 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
16 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ
17 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน : การประยุกต์โมเดลความต้องการทรัพยากรของงาน
18 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
19 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน : การประยุกต์โมเดลความต้องการ-ทรัพยากรของงาน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
21 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่นและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ /
ปี พ.ศ. 2551
22 เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
23 การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"
24 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตา
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าของตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
26 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่ออาชาบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
27 แหล่งความเครียดของนิสิตนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีสุดท้าย
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทำงานและเพศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กับคะแนนการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
29 การสำรวจหน่วยงานกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กในกรุงเทพมหานคร
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงาน
31 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในสังคมเสมือนออนไลน์
32 วิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหวังแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ปี พ.ศ. 2547
34 ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือน
35 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
36 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
37 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
38 ความแตกต่างของพื้นฐานอารมณ์ในเด็กแฝดเหมือนและแฝดคล้าย
ปี พ.ศ. 2546
39 พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน
ปี พ.ศ. 2545
40 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
41 การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษา