ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 9
2 อังคณา คำวงศ์ 2
3 วีณา ไซก๊วย 2
4 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
5 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
6 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
7 ปัญจมา ปาจารย์ 1
8 อรพรรณ โพชนุกูล 1
9 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
10 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
11 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 1
12 วสุ กำชัยเสถียร 1
13 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
14 ขนิษฐา หอมจีน 1
15 นลินี เปรมัษเฐียร 1
16 กอบกาญจน์ ชูปาน 1
17 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
18 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
19 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
20 กันย์ พงษ์สามารถ 1
21 สิระ นันทพิศาล 1
22 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
23 อารียา เทพชาตรี 1
24 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
25 วิภาพร มั่นปาน 1
26 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
27 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
28 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
29 พจน์ อินทลาภาพร 1
30 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
31 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
32 รสมาลิน ชาบรรทม 1
33 ปนัดดา สุวรรณ 1
34 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
35 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
36 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
37 มงคล เหล่าอารยะ 1
38 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
39 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
40 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
41 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2554 4
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 1
7 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
2 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
6 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
7 คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ
8 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
9 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
10 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล
13 การวิเคราะห์สถานการณ์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : ความเข้าใจ เจตคติของเภสัชกรโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
15 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2