ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิศรางค์ นุชประยูร 6
2 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
3 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
4 ทายาท ดีสุดจิต 6
5 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
6 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
7 ยง ภู่วรวรรณ 6
8 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
9 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
10 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
11 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
12 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
13 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
14 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
15 อลงกร อมรศิลป์ 6
16 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
17 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
18 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
19 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
20 กมล สกุลวิระ 6
21 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
22 ธีรพร ชินชัย 6
23 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
24 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
25 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
26 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
27 สันนิภา สุรทัตต์ 6
28 ทศพร วิมลเก็จ 6
29 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
30 จินตนา จิรถาวร 6
31 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
32 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
33 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 วสุ กำชัยเสถียร 3
36 ภาสุรี แสงศุภวานิช 3
37 ปัญจมา ปาจารย์ 3
38 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 3
39 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 3
40 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 2
41 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
42 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
43 อธิก แสงอาสภวิริยะ 1
44 ประภาศรี กุลาเลิศ 1
45 ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 1
46 สุปราณี ฟูอนันต์ 1
47 สิระ นันทพิศาล 1
48 กันย์ พงษ์สามารถ 1
49 สุพินดา ชูสกุล 1
50 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
51 อิโรชิ จันทาภากุล 1
52 ต่อพงษ์ ทองงาม 1
53 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
54 นวลจันทร์ ปราบพาล 1
55 บุญสาม รุ่งภูวภัทร 1
56 สงวนศักดิ์ นาวิรัตนานิจ 1
57 Pongsakorn Tantilipikorn 1
58 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
59 ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 1
60 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
61 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
62 มงคล เหล่าอารยะ 1
63 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
64 ปนัดดา สุวรรณ 1
65 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
66 นารัต เกษตรทัต 1
67 รุ่งนภา ปัญญานิลพันธุ์ 1
68 อารียา เทพชาตรี 1
69 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
70 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
71 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
72 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
73 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
74 อรพรรณ โพชนุกูล 1
75 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
76 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
77 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2548 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
2 การวัดระดับของ IgG และ IgG subclasses ต่อโปรตีนในนมวัว เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะแพ้นมวัว
3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลลัพธ์ของการให้ความรู้เพื่อการจัดการด้วยตนเองแก่ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ใช้ยาชนิดสูด
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหอบหืดหรือ recurrent wheezing ในเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์