ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
2 สัญญาณี ศรีคชา 6
3 อรุณี ใจเถิง 6
4 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
5 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
6 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
7 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
8 เวียง อากรชี 6
9 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
10 ไกรสิงห์ ชูดี 3
11 ไว อินต๊ะแก้ว 3
12 มะนิต สารุณา 3
13 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
14 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
15 นาวี จิระชีวี 3
16 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
17 ลัคนา เขตสมุทร 3
18 นาตยา ดำอำไพ 3
19 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
20 วิภาดา ทองทักษิณ 3
21 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
22 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
23 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
24 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
25 ดรุณี สมณะ 3
26 วลัยพร ศะศิประภา 3
27 นฤนาท ชัยรังษี 3
28 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
29 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
30 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
31 จิตอาภา จิจุบาล 3
32 มนัสชญา สายพนัส 3
33 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
34 อุษณา สุขจันทร์ 3
35 อำนวย อรรถลังรอง 3
36 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
37 กาญจนา ทองนะ 3
38 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
39 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
40 พัชราพร หนูวิสัย 3
41 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
42 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
43 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
44 ไกรศร ตาวงศ์ 3
45 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
46 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
47 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
48 ทัศนาพร ทัศคร 3
49 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
50 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
51 เยาวภา ตันติวานิช 3
52 นพดล แดงพวง 3
53 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
54 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
55 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
56 สราวุฒิ ปานทน 3
57 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
58 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
59 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
60 สุรกิตติ ศรีกุล 3
61 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
62 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
63 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
64 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
65 นลินี จาริกภากร 3
66 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
67 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
68 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
69 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
70 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
71 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
72 พุฒนา รุ่งระวี 3
73 ธีราทัย บุญญะประภา 3
74 ชมัยพร บัวมาศ 3
75 ประภาส แยบยน 3
76 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
77 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
78 บุญณิศา ฆังคมณี 3
79 ไตรเดช ขำยทอง 3
80 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
81 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
82 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
83 ธัญชนก จงรักไทย 3
84 อาพร คงอิสโร 3
85 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
86 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
87 แสนชัย คำหล้า 3
88 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
89 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
90 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
91 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
92 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
93 มานพ หาญเทวี 3
94 อิทธิพล บรรณาการ 3
95 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
96 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
97 กลวัชร ทิมินกุล 3
98 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
99 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
100 รมิดา ขันตรีกรม 3
101 จันทรา บดีศร 3
102 พินิจ จิรัคคกุล 3
103 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
104 สมชาย บุญประดับ 3
105 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
106 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
107 บุษบง มนัสมั่นคง 3
108 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
109 อรพิน หนูทอง 3
110 วนาพร วงษ์นิคง 3
111 ชนินทร ดวงสอาด 3
112 วัชรี ศรีรักษา 3
113 สุนัดดา เชาวลิต 3
114 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
115 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
116 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
117 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
118 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
119 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
120 สุเมธ พากเพียร 3
121 วรกร สิทธิพงษ์ 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม