ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณี ใจเถิง 6
2 เวียง อากรชี 6
3 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
4 สัญญาณี ศรีคชา 6
5 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
6 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
7 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
8 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
9 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
10 พัชราพร หนูวิสัย 3
11 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
12 กาญจนา ทองนะ 3
13 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
14 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
15 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
16 ทัศนาพร ทัศคร 3
17 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
18 เยาวภา ตันติวานิช 3
19 ไกรศร ตาวงศ์ 3
20 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
21 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
22 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
23 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
24 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
25 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
26 สราวุฒิ ปานทน 3
27 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
28 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
29 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
30 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
31 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
32 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
33 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
34 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
35 สุรกิตติ ศรีกุล 3
36 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
37 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
38 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
39 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
40 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
41 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
42 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
43 พุฒนา รุ่งระวี 3
44 ธีราทัย บุญญะประภา 3
45 ชมัยพร บัวมาศ 3
46 ประภาส แยบยน 3
47 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
48 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
49 บุญณิศา ฆังคมณี 3
50 ไตรเดช ขำยทอง 3
51 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
52 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
53 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
54 ธัญชนก จงรักไทย 3
55 อาพร คงอิสโร 3
56 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
57 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
58 แสนชัย คำหล้า 3
59 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
60 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
61 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
62 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
63 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
64 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
65 วิภาดา ทองทักษิณ 3
66 กลวัชร ทิมินกุล 3
67 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
68 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
69 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
70 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
71 บุษบง มนัสมั่นคง 3
72 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
73 รมิดา ขันตรีกรม 3
74 นลินี จาริกภากร 3
75 สมชาย บุญประดับ 3
76 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
77 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
78 จันทรา บดีศร 3
79 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
80 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
81 วัชรี ศรีรักษา 3
82 ชนินทร ดวงสอาด 3
83 สุนัดดา เชาวลิต 3
84 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
85 อิทธิพล บรรณาการ 3
86 อรพิน หนูทอง 3
87 วนาพร วงษ์นิคง 3
88 สุเมธ พากเพียร 3
89 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
90 วรกร สิทธิพงษ์ 3
91 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
92 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
93 ลัคนา เขตสมุทร 3
94 พินิจ จิรัคคกุล 3
95 ไว อินต๊ะแก้ว 3
96 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
97 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
98 นาตยา ดำอำไพ 3
99 อำนวย อรรถลังรอง 3
100 ไกรสิงห์ ชูดี 3
101 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
102 นาวี จิระชีวี 3
103 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
104 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
105 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
106 มะนิต สารุณา 3
107 จิตอาภา จิจุบาล 3
108 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
109 วลัยพร ศะศิประภา 3
110 ดรุณี สมณะ 3
111 นฤนาท ชัยรังษี 3
112 นพดล แดงพวง 3
113 มานพ หาญเทวี 3
114 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
115 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
116 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
117 มนัสชญา สายพนัส 3
118 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
119 อุษณา สุขจันทร์ 3
120 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
121 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม