ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
2 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
3 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
4 อรุณี ใจเถิง 6
5 เวียง อากรชี 6
6 สัญญาณี ศรีคชา 6
7 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
8 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
9 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
10 แสนชัย คำหล้า 3
11 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
12 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
13 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
14 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
15 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
16 ไตรเดช ขำยทอง 3
17 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
18 ธัญชนก จงรักไทย 3
19 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
20 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
21 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
22 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
23 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
24 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
25 กาญจนา ทองนะ 3
26 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
27 พัชราพร หนูวิสัย 3
28 ไกรศร ตาวงศ์ 3
29 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
30 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
31 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
32 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
33 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
34 ทัศนาพร ทัศคร 3
35 อาพร คงอิสโร 3
36 พุฒนา รุ่งระวี 3
37 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
38 วรกร สิทธิพงษ์ 3
39 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
40 วนาพร วงษ์นิคง 3
41 ชนินทร ดวงสอาด 3
42 อรพิน หนูทอง 3
43 สุเมธ พากเพียร 3
44 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
45 บุษบง มนัสมั่นคง 3
46 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
47 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
48 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
49 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
50 วัชรี ศรีรักษา 3
51 สุนัดดา เชาวลิต 3
52 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
53 ธีราทัย บุญญะประภา 3
54 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
55 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
56 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
57 บุญณิศา ฆังคมณี 3
58 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
59 อิทธิพล บรรณาการ 3
60 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
61 ประภาส แยบยน 3
62 ชมัยพร บัวมาศ 3
63 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
64 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
65 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
66 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
67 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
68 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
69 ดรุณี สมณะ 3
70 นฤนาท ชัยรังษี 3
71 วลัยพร ศะศิประภา 3
72 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
73 อุษณา สุขจันทร์ 3
74 จิตอาภา จิจุบาล 3
75 อำนวย อรรถลังรอง 3
76 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
77 มนัสชญา สายพนัส 3
78 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
79 นพดล แดงพวง 3
80 มานพ หาญเทวี 3
81 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
82 รมิดา ขันตรีกรม 3
83 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
84 กลวัชร ทิมินกุล 3
85 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
86 จันทรา บดีศร 3
87 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
88 พินิจ จิรัคคกุล 3
89 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
90 สมชาย บุญประดับ 3
91 นลินี จาริกภากร 3
92 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
93 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
94 นาตยา ดำอำไพ 3
95 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
96 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
97 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
98 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
99 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
100 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
101 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
102 เยาวภา ตันติวานิช 3
103 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
104 สุรกิตติ ศรีกุล 3
105 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
106 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
107 สราวุฒิ ปานทน 3
108 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
109 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
110 มะนิต สารุณา 3
111 ไกรสิงห์ ชูดี 3
112 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
113 ไว อินต๊ะแก้ว 3
114 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
115 วิภาดา ทองทักษิณ 3
116 ลัคนา เขตสมุทร 3
117 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
118 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
119 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
120 นาวี จิระชีวี 3
121 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม