ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล ศรีทองคำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 15
2 ณรงค์ อรัญรุตม์ 11
3 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 11
4 กฤษณพงศ์ กีรติกร 7
5 มรกต ตันติเจริญ 6
6 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 4
7 Pornpimol Sritongkham 4
8 Adisorn Tuantranont 4
9 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 3
10 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 3
11 Anurat Wisitsoraat 3
12 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 3
13 กฤษณพร ชื่นรังสิกุล 2
14 ธิติมา มธุรส 2
15 Chanpen Karuwan 2
16 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 2
17 ดนัย บุณยเกียรติ 2
18 ธวัชชัย สุวรรณคำ 2
19 อุมา บริบูรณ์ 2
20 ชาญเดช หรูอนันต์ 2
21 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล 2
22 มนัส สังวรศิลป์ 1
23 Pornpimol Sritongkum 1
24 คทา จารุวงศ์รังสี 1
25 Wibool Piyawattanametha 1
26 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 1
27 Manas Sangworasil 1
28 Thitima Maturos 1
29 มิทราน โซมาแซนดรัม 1
30 Duangkha Bootkul 1
31 ดวงแข บุตรกูล 1
32 Pornpimol Sritongkam 1
33 Mithran Somasundrum 1
34 กรองกมล วงษ์เอก 1
35 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
36 Krongkamol Wong-Ek 1
37 Ditsayu Phokharatkul 1
38 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 1
39 Werasak Surareungchai 1
40 Anurat Wisitsorrat 1
41 ถนอม โลมาศ 1
42 Chakrit Sriprachuabwong 1
43 Tanom Lomas 1
44 โสภา กลิ่นจันทร์ 1
45 Sopa Klinchan 1
46 Anthony.E.G. Cass 1
47 นันทวัน วังเมือง 1
48 Krissanapong Kirtikara 1
49 Supinda Worasing 1
50 สุพินดา วรสิงห์ 1
51 สิรินารถ ชูเมียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2542 1
9 2540 1
10 2538 1
11 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวที่ไวและรวดเร็วโดยอาศัยหลักการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับเทคนิคแลมป์
ปี พ.ศ. 2555
2 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
4 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
5 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ชนิดพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ชนิดพิมพ์สกรีนเพื่อตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
8 การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพหัววัดกลูโคสเซ็นเซอร์แบบ capillary strip
ปี พ.ศ. 2542
9 การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลกโตรเคมีคอลโพลีเมอไรเซชัน
ปี พ.ศ. 2540
10 Electrochemical Sensor for Phenol Detection
ปี พ.ศ. 2538
11 การพัฒนาพีโซอิเล็กทริกคริสตรัลไบโอเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ประมาณยาปราบศัตรูพืชกลุ่มออร์การ์โนฟอสฟอรัส