ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพันธุ์ ภู่พร้อมพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเทือง ดอนสมไพร 12
2 ภาณี ทองพำนัก 10
3 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 10
4 อโณทัย ชุมสาย 9
5 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5
6 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 4
7 รัตนา สุวรรณเลิศ 4
8 วุฒิชัย ทองดอนแอ 4
9 สุภาพรรณ นามวงค์พรหม 4
10 กาญจน์ จันทร์ลอย 4
11 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ 4
12 สมนึก พรมแดง 4
13 ไพร มัทธวรัตน์ 4
14 ปรีชา รัตนัง 3
15 ดำเกิง ป้องพาล 3
16 ชมัยพร จ้ายนอก 2
17 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 2
18 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 2
19 กัลยา วังมี 2
20 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 2
21 วิไลพร ศักดิ์พานิช 2
22 ฉันทนา วิชรัตน์ 2
23 เรือนแก้ว ประพฤติ 2
24 นงลักษ์ ชูพันธ์ 2
25 เกษม พิลึก 2
26 สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 2
27 วัชราภรณ์ สุขขี 2
28 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 2
29 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
30 ขนิษฐา ดวงรงค์ 2
31 ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ 2
32 เบญจวรรณ สมบูรณ์ 2
33 Theerayut Toojinda 1
34 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
35 Sontichai Chanprame 1
36 Pornpan Pooprompan 1
37 Peerasak Srinives 1
38 Jun Abe 1
39 อรนุชย์ สียางนอก 1
40 ฉันทนา สีผึ้ง 1
41 ศูนย์เทคโนยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
42 พิจิตรา วงศ์ชูเวช 1
43 กมลรัตน์ บุญมาวัฒ์ 1
44 สิริกุล วะสี 1
45 Sirikul Wasee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 4
3 2549 1
4 2545 2
5 2544 4
6 2543 2
7 2542 2
8 2537 1
9 2536 1
10 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์
2 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์
3 การจำแนกเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์ ที่เชื่อมโยงกับลักษณะคุณภาพบางลักษณะในถั่วเหลืองฝักสด
4 การพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดไทยเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
5 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
7 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
8 การศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2549
9 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
10 การตรวจสอบหาลายพิมพ์ประจำพันธุ์ข้าวสาลี
11 การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
13 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเอื้องหมายนาและวิธีปลูกเลี้ยงเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
14 การตรวจสอบหาลายพิมพ์ประจำพันธุ์ข้าวสาลี
15 การพัฒนาพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกในระบบเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
16 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชที่มีดอกในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2542
18 การตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ไทยในสกุลฟ้ามุ่ย
19 การตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ไทยในสกุลฟ้ามุ่ย
ปี พ.ศ. 2537
20 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชผักและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผักบางชนิดในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2536
21 การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีศักยภาพ