ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพรรณ พึ่งโพธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสมร ลำลอง 7
2 สุภา หารหนองบัว 6
3 S. Hannongbua 4
4 P. Wolschann 4
5 อรดี พันธ์กว้าง 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 A. Punkvang 3
8 A. Kumkong 3
9 P. Saparpakorn 3
10 Peter Wolschann 3
11 นิภาวรรณ พองพรหม 3
12 ดวงดาว สัตยากูล 3
13 วินิช พรมอารักษ์ 3
14 สายันต์ แสงสุวรรณ 3
15 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 3
16 T. Panyathanmaporn 2
17 U. Onthong 2
18 Auradee Punkvang 2
19 C. Kheawrod 2
20 Supa Hannongbua 2
21 P. Pungpo 2
22 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 2
23 สายสมร ลำยอง 2
24 โสพล บุตรงาม 2
25 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
26 N. Kuntiya 2
27 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 2
28 M. Projuabsuk 1
29 Patcharee Saparpakorn 1
30 D. Sattayaku 1
31 H. Berner 1
32 T. Siriream 1
33 R. Tipakontitikul 1
34 S. Lumlong 1
35 C. Kanapan 1
36 N. Napong 1
37 D. Sattayakul 1
38 Patchreenart Saparpakorn 1
39 J. Kanapan 1
40 P. Khamsri 1
41 P. Wangkapan 1
42 W. Anomnual 1
43 L. Promlek 1
44 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
45 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
46 สกว. 1
47 งบประมาณเงินรายได้ 1
48 โชติ จิตรังษี 1
49 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 1
50 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 1
51 ลักษ์คณา ศรีเล็ก 1
52 วุฒิพันธ์ อ่อนปัดชา 1
53 C. Kortprom 1
54 S. Pakapol 1
55 N. Pongprom 1
56 Pornpan Pungpo 1
57 ปวีณา ภาระเวช 1
58 ภัทราวรรณ ศรีภา 1
59 U. Traklang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2554 3
5 2553 16
6 2552 8
7 2551 9
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนน ที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน
ปี พ.ศ. 2558
2 การจำลองแบบโมเลกุลและการออกเเบบโมเลกุลด้วยการคำนวนเพื่ออธิบายอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคที่มีต่อเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis catalase-peroxidase (KatG) และเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis enoyl-acp reductase (
ปี พ.ศ. 2556
3 การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
4 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาทางทฤษฎี การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
6 การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
7 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม
ปี พ.ศ. 2553
8 การแพร่กระจายของอาร์ซินิคในเขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขงและการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนอาร์ซินิค
9 Insight into crucial inhibitor-enzyme interaction of arylamides as novel direct inhibitors of the enoyl ACP reductase (InhA) from Mycobacterium tuberculosis: computer-aided molecular design
10 Structural charaterization of natural zeolites and it application in absorption of ammonium from aqueous solution at laboratory scale
11 Molecular modeling and quantum chemical calculations of InhA Inhibitors as anti- tuberculosis agents in class of arylamide
12 Computer-aided molecular design of arylamide as the novel direct inhibitors of enoyl ACP reductase (InhA) from M. tuberculosis based on molecular docking calculations and QSAR studies
13 Elucidating Drug-Enzyme Interactions and Their Structural Basis for Improving the Affinity and Potency of Isoniazid and Its Derivatives Based on Computer Modeling Approaches
14 Investigating the Binding of Arylamide Derivatives as Tuberculosis Agent in InhA using Molecular Dynamics Simulations
15 Binding investigation of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as cytostatic compounds in DNA using molecular modeling approaches
16 Molecular dynamics simulations of tuberculosis agents in class of arylamide derivatives with Inha from M. tuberculosis
17 Understanding the binding interaction of diarylpyrimidine derivatives in wild type and double mutant type HIV-1 RT based on computer aided molecular design
18 Structural charaterization and environmental application of natural zeolites in removal of arsenic irons from aqueous solution
19 Investigating the Structural Basis of Arylamides to Improve Potency against M. Tuberculosis Strain through Molecular Dynamics Simulations
20 การจำลองแบบของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ซึ่งเป็นสารยับยั้งโรควัณโรคในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์
21 การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์
22 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยาไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคและเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวณเคมีควอนตัม
23 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องไฟฟ้าเคมี
ปี พ.ศ. 2552
24 การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
25 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
26 "Understanding inhibitor-enzyme interactions of hightly potent noncleoside reverse transcriptase inhibitors active against wild type and human HIV-1 Strains: Computer-aids Molecular Design
27 Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti-HIV-1 activity
28 "Investigation of the important interactions of direct InhA inhibitors in theclass of arylamine in InhA binding pocket based on quantum chemical calculations
29 การศึกษาอันตรกริยาที่สำคัญของสารยับยั้งเอนไซม์โอเอ็นเอชเอในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ในโพรงการจับของเอนไซม์โอเอ็นเอชเอด้วยวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
30 การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
31 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
ปี พ.ศ. 2551
32 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
33 Molecular Modeling and Quantum Chemical Calculations of Antituberculosis Agents in a Seris of Isoniazid Derivatives
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติของยาต้านวัณโรคกลุ่มไอโซไนอาซิด
35 Structural Characterization of Thai Natural Zeolites by using XRD and XRF Techiques and Their Environmental Applications for Zinc Removal from Aqueous Solution: Laboratory Scale.
36 Understanding in the binding of IsonicotinyI-NAD Adduct to Wild-Type and Isoniazid resistant Enoyl-ACP Reductase from Mycobacterium Tuberculosis Using Molecular Docking and Quantum Chemical Calculations.
37 Theoretical Investigation of Interractions of NNRTIs and Its HIV-1 RT Binding Pocket at the Molecular Level of Diarylpyrimidine Derivatives Using the Molecular Docking Simulations.
38 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ ธรรมชาติ
39 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
40 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
41 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์: การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้างและการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
42 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
43 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
44 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์ อีฟาวิเร็นซ์ บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2547
45 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์