ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรธิภา องค์คุณารักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แบบจำลองการกระจายสินค้าของโซ่อุปทานปุ๋ยอินทรีย์เคมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML)
3 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า
ปี พ.ศ. 2555
4 การจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับกระบวนการชักตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตราฐานสินค้าไทย
5 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชักตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค (ภาคตะวันออกและเขตปริมณฑล)
7 การจัดการโซ่อุปทานประเภทผักสดของร้านอาหาร
8 การปรับปรุงและการจัดการวัตถุดิบคงคลังในโรงงานฟอก-ย้อมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
10 การศึกษาการจัดการฟาร์มและแบบจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย
11 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง และการพยากรณ์แนวโน้มการนำเข้ากุ้งขาวแช่แข็งของประเทศสหรัฐอเมริก
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market)
13 การสำรวจวิธีการจัดหาผักและผลไม้สดของโรงแรม ภัตตาคาร และผู้รับจัดเลี้ยงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
14 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารประเภทกุ้งแช่เยือกแข็ง