ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ แพงจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 12
2 สมชาย บุญประดับ 8
3 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 7
4 วีระ ภาคอุทัย 7
5 เพียรศักดิ์ ภักดี 7
6 ปรีชา แสงโสดา 6
7 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
8 สุจิตร ใจจิตร 6
9 บงการ พันธุ์เพ็ง 6
10 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
11 ศศิธร ประพรม 5
12 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 5
13 จันทนา ใจจิตร 5
14 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 5
15 ญาณิน สุปะมา 5
16 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 4
17 กาญจนา ทองนะ 3
18 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
19 ละเอียด ปั้นสุข 3
20 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
21 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
22 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
23 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
24 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
25 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
26 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
27 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
28 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
29 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
30 กิตติพร เจริญสุข 3
31 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
32 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
33 จิตอาภา ชมเชย 3
34 วินัย ศรวัต 3
35 พนิต หมวกเพชร 3
36 สุภชัย วรรณมณี 3
37 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
38 อารีรัตน์ พระเพชร 3
39 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
40 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
41 อานนท์ มลิพันธ์ 3
42 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
43 พิชิต สพโชค 3
44 นพดล แดงพวง 3
45 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
46 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
47 ธำรง ช่วยเจริญ 2
48 วันชัย ถนอมทรัพย์ 2
49 วิริยา มุ่งหมาย 2
50 นิรมล ดำพะธิก 2
51 จิราวดี สุแดงน้อย 2
52 จิตติพร จันทรา 2
53 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
54 ศฬิษา สังวิเศษ 2
55 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
56 หฤทัย แก่นลา 2
57 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
58 อมฤต วงษ์ศิริ 2
59 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
60 วิไลวรรณ พรหมคำ 2
61 ชวนชื่น เดี่ยววิไล 2
62 วีระวัฒน์ ดู่ป้อง 1
63 มะนิต สารุณา 1
64 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
65 Porntip Pangjan 1
66 เกษตร แนบสนิท 1
67 บุญเชิด วิมลสุจริต 1
68 กิติพร เจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2552 1
5 2543 1
6 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร
3 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้ำฝน
4 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน
5 โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2557
6 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
7 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
8 อิทธิพลของวิธีการเตรียมดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศที่ปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวในจังหวัดขอนแก่น