ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ แพงจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 12
2 สมชาย บุญประดับ 8
3 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 7
4 วีระ ภาคอุทัย 7
5 เพียรศักดิ์ ภักดี 7
6 ปรีชา แสงโสดา 6
7 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
8 สุจิตร ใจจิตร 6
9 บงการ พันธุ์เพ็ง 6
10 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
11 ศศิธร ประพรม 5
12 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 5
13 จันทนา ใจจิตร 5
14 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 5
15 ญาณิน สุปะมา 5
16 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 4
17 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
18 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
19 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
20 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
21 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
22 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
23 วินัย ศรวัต 3
24 อานนท์ มลิพันธ์ 3
25 กิตติพร เจริญสุข 3
26 อารีรัตน์ พระเพชร 3
27 จิตอาภา ชมเชย 3
28 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
29 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
30 พนิต หมวกเพชร 3
31 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
32 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
33 สุภชัย วรรณมณี 3
34 พิชิต สพโชค 3
35 นพดล แดงพวง 3
36 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
37 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
38 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
39 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
40 ละเอียด ปั้นสุข 3
41 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
42 กาญจนา ทองนะ 3
43 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
44 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
45 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
46 อมฤต วงษ์ศิริ 2
47 วิริยา มุ่งหมาย 2
48 จิราวดี สุแดงน้อย 2
49 ศฬิษา สังวิเศษ 2
50 จิตติพร จันทรา 2
51 ศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
52 เปรมจิตต์ ถิ่นคำ 2
53 สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ 2
54 วันชัย ถนอมทรัพย์ 2
55 วิไลวรรณ พรหมคำ 2
56 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
57 หฤทัย แก่นลา 2
58 ชวนชื่น เดี่ยววิไล 2
59 นิรมล ดำพะธิก 2
60 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
61 ธำรง ช่วยเจริญ 2
62 มะนิต สารุณา 1
63 เกษตร แนบสนิท 1
64 วีระวัฒน์ ดู่ป้อง 1
65 บุญเชิด วิมลสุจริต 1
66 Porntip Pangjan 1
67 กิติพร เจริญสุข 1
68 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2552 1
5 2543 1
6 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร
3 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้ำฝน
4 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน
5 โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2557
6 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
7 การขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
8 อิทธิพลของวิธีการเตรียมดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศที่ปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวในจังหวัดขอนแก่น