ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ ศรีมงคล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 1
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การระบุฟีโนไทป์การหนีแล้งและต้านทานแล้งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน QTL ของประกร CSSL ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพแปลง
2 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร)
ปี พ.ศ. 2556
3 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 3(ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว)
ปี พ.ศ. 2555
4 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน
5 ผลของวิธีการไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม
6 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากสบู่ดำเพื่อผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2552
8 การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน