ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ พิมลสินธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พรทิพย์ พิมลสินธุ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nilobon Bunsalab 2
2 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
3 วัจนา โพธิสุวรรณ 2
4 นิโลบล บุญสลับ 2
5 Suwat Thongtanakul 2
6 Pongtip Phimonsin 2
7 บุษบา สุธีธร 2
8 สุวัฒน์ ทองธนากุล 2
9 สุภชัย กลิ่นศรีสุข 2
10 อภัสสร บุญราศรี 1
11 รัตนะ รัตนะวงษ์ 1
12 ภารดี บุญสงค์ 1
13 ศิริพร ปานสวัสดิ์ 1
14 ภารดี พึ่งสำราญ 1
15 ธัชนนท์ ลักษณพรพงษ์ 1
16 รับพร หงสกุล 1
17 สุรวดี สุระประเสริฐ 1
18 นุจรินทร์ อัครเมฆโสภณ 1
19 นิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์ 1
20 พรวิภา ฉิ่งทอง 1
21 ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์ 1
22 นฤภร ผลฉัตร 1
23 ปิยนุช รวมทรัพย์ 1
24 ปิยะนันท์ ไกลกล่อม 1
25 ดวงพร กิจก้องขจร 1
26 อุรสา ปฐมบูรณา 1
27 วาริศา ทวีทรัพย์อัมพร 1
28 วิภา โตประเสริฐ 1
29 นงนุช ใจชื่น 1
30 คันธรัตน์ มณีโชติ 1
31 พิมพ์วิสาข์ เทียนศรี 1
32 ปภาภรณ์ วศิษฎ์นิฏิวัฒน์ 1
33 ปิยะนิตย์ สัมปทานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 9
3 2551 12
4 2550 5
5 2546 1
6 2541 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ที่ปรึกษาประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554 ส่วนงานที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
2 การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (เน็ตดีไซน์)
3 การสื่อสารการตลาดผ่านพริตตี้
4 การศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
5 ภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้านการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
6 การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหารและสุขภาพ :
7 ประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างบุคคลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย :
8 ผลกระทบการเลียนแบบ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของวัยรุ่นจากรายการเพลงร่วมสมัย 'Five Live'
9 การจัดการการสื่อสารของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กับการเข้าควบคุมสถานการณ์กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในมุมมองของผู้สื่อข่าว
10 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2551
11 ทัศนคติและพฤติกรรมการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานระดับวิศวกรและหัวหน้างานในสายงานเทคนิคภายในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน :
12 การสำรวจภาพลักษณ์ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น
13 ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการรับรู้ของชุมชนคลองหลวง
14 การรับรู้และความคาดหวังของนักหนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจต่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ปรึกษาฯ ระดับ "บิ๊กโฟร์" ในประเทศไทย
15 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต :
16 ภาพลักษณ์โรงพยาบาลกลางในการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการ
17 การรับรู้ภาพลักษณ์สถาบันอาหาร ของผู้ใช้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชน
18 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารและการจัดการการสื่อสารของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
19 ทัศนคติของนิสิต-นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
20 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์โรงพยาบาลบีเอ็นเอชในการรับรู้ของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ
21 การสร้างพฤติกรรมการซื้อจากการเปิดรับข่าวสารเครื่องสำอางแบบขายหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ภาพลักษณ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการรับรู้ของผู้ประกอบธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
23 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
24 การวิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพอากาศ
25 การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินเพลงบริษัท True Fantasia
26 ภาพลักษณ์ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนของรัฐบาล) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักนายกรัฐมนตรี
27 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทค่ายเพลง Love is
ปี พ.ศ. 2546
28 การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ปี พ.ศ. 2541
29 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีต่อผ้าไทย