ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พชรดา ฉายศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
ปี พ.ศ. 2553
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
5 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2546
6 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาศักยภาพของพืชที่เหมาะสมสำหรับการปลูกก่อนและหลังข้าวโพดในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2544
8 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน
9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
10 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ