ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์เทพ วิไลพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัทมา ระตะนะอาพร 2
2 นงนุช รักสกุลไทย 2
3 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
4 มณีย์ กรรณรงค์ 1
5 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
6 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
7 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
8 สันติสุข ไทยปาล 1
9 อรษา สุตเธียรกุล 1
10 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
11 สุวิท ชูช่วย 1
12 ปรีชา ภูมิพื้นผล 1
13 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
14 สุภาทินี โสบุญ 1
15 กานดา ค้ำชู 1
16 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
17 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 1
18 สุเทพ ธนียวัน 1
19 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
20 ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
21 ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 1
22 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
23 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
24 นางสาวนงพงา แสงเจริญ 1
25 ดร.จิราพร เกษรจันทร์ 1
26 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
27 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
28 นางสาวรุ่งแสง ศรีจันทร์ 1
29 เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ 1
30 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
31 ธนารดี คำยา 1
32 อุดม จันทรารักษ์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2550 1
6 2546 2
7 2533 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาวิธีการกักเก็บไนซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหารหมักพื้นเมือง
3 ผลของการใช้ความร้อนร่วมกับวัตถุเจือปนอาหารเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea belcheri)
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
5 การลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคและการยืดอายุการเก็ยรักษาหอยนางรม (Crassostres belcheri)ด้วยกระบวนการฉายรังสี
ปี พ.ศ. 2553
6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตหอยนางรม (Crassostrea belchen) จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
7 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงาม
ปี พ.ศ. 2546
8 แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในปลาร้า
9 แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในปลาร้า
ปี พ.ศ. 2533
10 แบคทีเรียชอบเค็มที่สร้างไลเปสในน้ำปลา