ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์เดช สารการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา อินทรประสงค์ 3
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
3 รุจิรา ดวงสงค์ 3
4 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
6 จุฬาภรณ์ โสตะ 3
7 สุพรรณี พรหมเทศ 3
8 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 3
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
10 อุษา โถหินัง 2
11 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
12 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
13 รัชนี มิตกิตติ 2
14 ปาหนัน พิชยภิญโญ 2
15 นันทวัน ยันตะดิลก 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
19 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
20 สิทธิกร รองสำลี 1
21 มณฑา เก่งการพานิช 1
22 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
23 เยาวเรศ คำมะนาด 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
26 กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 1
5 2547 2
6 2540 2
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
6 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
8 การประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพของ Tumor marker ในการวิฉิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
11 การอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคเหนือ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2540
12 สถิติวิเคราะห์ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในเชียงใหม่
13 สถิติวิเคราะห์ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในเชียงใหม่ / พงษ์เดช สารการ