ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์สันติ์ สีจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภชัย อำคา 17
2 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 16
3 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 10
4 ชวลิต ฮงประยูร 10
5 วัลยา แซ่เตียว 10
6 กุมุท สังขศิลา 9
7 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 8
8 ฝอยฝา ชุติดำรง 8
9 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 5
10 นางสาววัลยา แซ่เตียว 5
11 นรุณ วรามิตร 4
12 นางสุพัตรา บุตรพลวง 4
13 วิทิตร ใจอารีย์ 4
14 อัญธิชา พรมเมืองคุก 4
15 สุชาดา กรุณา 4
16 ยงยุทธ โอสถสภา 3
17 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 3
18 เกวลิน ศรีจันทร์ 3
19 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 3
20 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
21 วิรัตน์ สุมน 2
22 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
23 เนรมิตร สุขมณี 2
24 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
25 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
26 อุคเดช บุญประกอบ 2
27 สันติ ทองพำนัก 2
28 ฉันทนี บูรณะไทย 2
29 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
30 หนูจันทร์ มาตา 2
31 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
32 สิรินภา ช่วงโอภาส 2
33 พิบูลย์ กังแฮ 2
34 สิทธิพร เงินประเสริฐศรี 2
35 ธีระ รักความสุข 2
36 เธียร วิทยาวรากุล 2
37 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 2
38 นายสรศักดิ์ นาทิพย์ 2
39 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
40 นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม 2
41 นายทูลโรย มะลิแก้ว 2
42 พยัตติพล ณรงคะชวนะ 2
43 นายนพดล ทับทิมทอง 1
44 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
45 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
46 อรุณศิริ กำลัง 1
47 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
48 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
49 ดร. เกษศินี สิทธิวงศ์ 1
50 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
51 อุณารุจ บุญประกอบ 1
52 สุวรรณี ศรีทองอินทร์ 1
53 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
54 ขนิษฐา ป้อมโพธิ์ 1
55 จินตนา ว่องวิไลรัตน์ 1
56 วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ 1
57 ศาสตราจารย์พิเศษดร.สันทัด โรจนสุนทร 1
58 ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 1
59 พรรณทิพย์ ตียพันธ์ 1
60 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
61 โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน 1
62 รัชนี โพธิแท่น 1
63 สากล สถิตวิทยานันท์ 1
64 สุมาลี พบบ่อเงิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 5
3 2554 8
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2545 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
3 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554
4 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี
5 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง)
6 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
7 การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน
8 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2552
9 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและกีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
10 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
11 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง
12 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554)
13 โครงการยุวหมอดิน สสวท
14 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
15 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)
16 การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ
17 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
18 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
19 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552)
20 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ,,หลวง
ปี พ.ศ. 2552
21 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550)
22 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
23 โครงการวิจัยนำร่อง: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและภาวะการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืน,A PILOT STUDY OF A SUSTAINABLE INNOVATION PROGRAMME FOR SOLVING IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY ENDEMIC AREAS
ปี พ.ศ. 2551
24 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD-2549)
25 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
26 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
27 ผลของการให้ไอโอดีนทางดินและทางใบในระดับความเข้มข้นต่างๆต่อปริมาณไอโอดีนสะสมและการเจริญเติบโตของพืชผัก
ปี พ.ศ. 2550
28 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
29 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลสถานีวิจัยทรัพยากรฝั่งระนอง เพื่อการศึกษา วิจัย และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
31 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2545
32 การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย