ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ำของเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
5 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาศตร์สาธารณสุขของนักศึกษาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2551
7 การฝึกทักษะกระบวนการเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรคของนักศึกษาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
8 ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4071501A อนนมัยการเจริญพันธุ์ ภาคเรียนที่2 2551
9 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษา บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
11 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตรของผู้ปลูกหอมแดงในตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี