ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 42
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 12
3 ไม่มีข้อมูล 10
4 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 8
5 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 8
6 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
7 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
12 ฐิติมา นวชินกุล 4
13 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
16 สงครามชัย ลีทองดี 4
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
18 วิจารณ์ พานิช 4
19 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
20 วลัยพร พัชรนฤมล 3
21 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
22 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 3
23 Ponpisut Jongudomsuk 3
24 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
25 อำพล จินดาวัฒนะ 3
26 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
27 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
28 สรชัย จำเนียรดำรงการ 3
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
32 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
33 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
34 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
35 ภาสกร อัครเสวี 2
36 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
37 ครรชิต สุขนาค 2
38 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
39 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
40 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
41 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
42 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
43 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
44 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
45 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
46 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
47 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
48 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
49 Swansea university 2
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
51 เดชรัต สุขกำเนิด 2
52 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
53 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
54 อิสระ 2
55 David Hughes 2
56 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
57 ภูษิต ประคองสาย 2
58 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
60 หทัยชนก สุมาลี 2
61 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
64 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
65 ทัศนีย์ ญาณะ 2
66 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
67 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
68 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
69 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
70 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
71 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
72 สงครามชัย ทองดี 2
73 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
74 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
75 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
76 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
77 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
78 Pongpisut Jongudomsuk 2
79 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
80 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
81 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
82 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
83 ศักดา พรึงลำภู 2
84 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
85 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
86 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
87 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
88 วิชัย เอกพลากร 2
89 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
90 จเร วิชาไทย 2
91 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
92 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
93 นักวิชาการอิสระ 2
94 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
95 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
96 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
97 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
98 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
99 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
100 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
101 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
102 นิธิภา อุดมสาลี 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
104 Health Systems Research Institute 1
105 กระทรวงสาธารณสุข 1
106 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
107 Charay Vichathai 1
108 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
109 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
110 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
111 สายพันธ์ พึ่งพระคุ้มครอง 1
112 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
113 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
114 สมหญิง อุ้มบุญ 1
115 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร 1
116 สิทธิกร สองคำชุม 1
117 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
118 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
119 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
120 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
121 มลุลี แสนใจ 1
122 ศุภฑิต สนธินุช 1
123 ธนภร ทองศรี 1
124 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
125 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
126 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
127 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
128 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
129 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
130 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
131 ประชาธิป กะทา 1
132 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
133 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
134 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
135 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
136 สุรัตนา อำนวยผล 1
137 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
138 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
139 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
140 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
142 นฤพงศ์ ภักดี 1
143 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
144 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
145 รัชนี จันทร์เกษ 1
146 ประพจน์ เภตรากาศ 1
147 สำลี ใจดี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
149 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
150 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
4 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
7 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
10 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
11 Evidence-informed policy-making
12 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
13 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
15 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
16 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า