ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ธร แซ่อุย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pongdhorn Sae-oui 27
2 ชาคริต สิริสิงห 24
3 Chakrit Sirisinha 14
4 กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ 9
5 Kannika Hatthapanit 8
6 Chakrit Sirisingha 8
7 ภุชงค์ ทับทอง 7
8 Puchong Thaptong 6
9 Thanandon Wantana 4
10 อุทัย เทพสุวรรณ์ 4
11 ฐานันดร วันทะนะ 4
12 Uthai Tepsuwan 3
13 วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 3
14 Weenusarin Intiya 3
15 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 3
16 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
17 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 2
18 Chudej Deeprasertkul 2
19 Suparat Rukchonlatee 1
20 นิตยา รัตนโสม 1
21 สุภารัตน์ รักชลธี 1
22 สมบัติ ธนะวันต์ 1
23 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
24 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 1
25 Waravut Pattaropong 1
26 ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช 1
27 ศักดิ์ คงสุวรรณ 1
28 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
29 Pongdhorn Saeoui 1
30 Wiroj Limtrakarn 1
31 ปัญพร วงศ์วิทยากูล 1
32 Tippawan Kowitteerawut 1
33 ทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ 1
34 Krisda Suchiva 1
35 มัลลิกา กระแสสินทร์ 1
36 อัจฉราวดี พูนสุข 1
37 กฤษฎา สุชีวะ 1
38 Puchong Thaptong 1
39 Pongdhorn Saeoui 1
40 Pongdhorn Sae-Oui 1
41 Chakrit Sirisinha 1
42 Thanisararat Saleesung 1
43 ปัญจพร วงศ์วิทยากูล 1
44 Nilobon Phewthongin 1
45 Preeyanuch Prasopnatra 1
46 Panjaporn Wongwitthayakool 1
47 Promsak Sa-nguanthammarong 1
48 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
49 รุ่งโรจน์ หวังเกียรติ 1
50 Pakpum Phewphong 1
51 ภาคภูมิ ผิวผอง 1
52 Chudej Deeprasertkulb 1
53 Chakrit Sirisinhab 1
54 T. Wanthana 1
55 Roongrote Wangkieta 1
56 P. Wongwitthayakool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 9
3 2551 7
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 1
7 2546 2
8 2545 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Cure and Viscoelastic Properties of HNBR: Effects of Carbon Black Loading and Characteristics
2 Mechanical and Thermal Properties of Thermoplastic Elastomer based on Low Density Polyethylene and Ultra-Fine Fully-vulcanized Acrylonitrile Butadiene Rubber powder (UFNBRP)
3 Properties and recyclability of thermoplastic elastomer prepared from natural rubber powder (NRP) and high density polyethylene (HDPE)
4 Possible Use of Ultra-Fine Acrylonitrile Butadiene RubberPowder as Filler in Natural Rubber Vulcanizates
5 Properties of natural rubber filled with ultra fine acrylate rubber powder
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน
7 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนน้ำมัน
8 Feasibility study of using natural rubber-based compound for weather strip production
9 Influence of chlorinated paraffin on properties of silica filled polychloroprene
10 Rheological properties of chlorinated polyethylene blended with low-cost grade natural rubber
11 Utilization of limestone dust waste as filler in natural rubber
12 ผลของอัตราส่วนความหนืดมูนนี่ต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางไนไตร์ล (NBR)
13 ผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์
14 บทบาทของยางอะคริเลตผง (ACMP) ต่อสมบัติต่างๆ ของยางไนไตร์ล
ปี พ.ศ. 2551
15 อิทธิพลของสารช่วยในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)
16 Influence of Magnesium Carbonate Loading on Compound Properties of Polychloroprene (CR), Natural Rubber (NR) and Their Blends
17 Rheological properties in recycled CPE/NR blends vulcanised by sulphur
18 Characterization of material constants based on synthetic biaxial data
19 The use of dynamic mechanical thermal analysis technique for determining an uneven distribution of precipitated silica in CPE/NR blends
20 ผลของคลอรีเนตเตดพาราฟินต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีน (CR) และยางธรรมชาติ (NR) ที่เสริมแรงด้วยซิลิกา
21 อิทธิพลของสารป้องกันการเกาะติดผิวแม่พิมพ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีน
ปี พ.ศ. 2550
22 ศูนย์เทคโนโลยียาง
23 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
24 การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)
25 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM
ปี พ.ศ. 2548
26 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2546
27 การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
28 ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา
ปี พ.ศ. 2545
29 การศึกษาลักษณะการบ่มสุกของชิ้นส่วนยางโดยใช้ไฟไนท์อิลิเมนต์อนาไลซีส
ปี พ.ศ. 2542
30 การศึกษาถึงผลของรูปร่าง การจัดเรียงตัวของตัวอย่างยาง และความเร็วลมต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางกับอากาศ