ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติ พ่วงเจริญ 7
2 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 5
3 ไพลิน จิตรชุ่ม 5
4 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 4
5 อรรณพ หอมจันทร์ 4
6 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 4
7 นิตยา เลาหะจินดา 4
8 วราห์ เทพาหุดี 4
9 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 4
10 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
11 สุบรรณ เสถียรจิตร 2
12 กรณิการ์ พันพอน 2
13 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
14 ประทีป ด้วงแค 2
15 อรพินท์ จินตสถาพร 2
16 อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ 2
17 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
18 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
19 ชุมพล ศรีทอง 2
20 สราวุธ สังข์แก้ว 2
21 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
22 ศิริรัตน์ หมวกใหม่ 2
23 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
24 อุทัยรัตน์ ณ นคร 2
25 ยนต์ มุสิก 2
26 สุภาวดี พุ่มพวง 2
27 สหภพ ดอกเเก้ว 1
28 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
29 มุกดำ อุตรพงศ์ 1
30 สมพร อิศวิลานนท์ 1
31 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
32 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
33 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 1
34 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
35 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
36 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
37 นางจันทรา อินทนนท์ 1
38 สมหมาย เจนกิจการ 1
39 เดชา วิวัฒน์วิทยา 1
40 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
41 ดอกรัก มารอด 1
42 รศ. ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1
43 ครศร ศรีกุลนาถ 1
44 สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1
45 อ.ดร. จันทรา อินทนนท์ 1
46 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
47 จันทนา ไพรบูรณ์ 1
48 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
49 ณรงค์ วีระไวทยะ 1
50 หทัยรัตน์ ไชยอมตกุล 1
51 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
52 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
53 นายโดม ประทุมทอง 1
54 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
55 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 1
56 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
57 นางประภาชื่น คงสินธ์ 1
58 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 1
59 สุชาย วรชนะนันท์ 1
60 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
61 เรณุกา กลับสุข 1
62 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
63 นางสาวธนิดา ภักดี 1
64 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 1
65 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 1
66 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 1
67 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2554 9
4 2553 1
5 2548 1
6 2537 2
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
2 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3 โครงการติดตามตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2555
4 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์
7 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
8 ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล
9 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย
10 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย และการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย
11 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
12 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
13 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
14 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาคุณภาพน้ำที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการศึกษาวงจรชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ที่มีความสัทพันธ์กับการเกิด (Aigal Blooms) และหอยน้ำจืดที่เกิดตามวัฏจักรและเป็นปัยหาในระบบสูบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ปี พ.ศ. 2537
16 การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสน โดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน
17 การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน