ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์พันธ์ จินดาอุดมv
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พงศ์พันธ์ จินดาอุดม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pongpan Chindaudom 17
2 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 12
3 มติ ห่อประทุม 10
4 Viyapol Patthanasettakul 10
5 พิทักษ์ เอี่ยมชัย 9
6 Pitak Eiamchai 9
7 Mati Horprathum 9
8 นพดล นันทวงศ์ 8
9 Noppadon Nuntawong 7
10 Puenisara Limnonthakul 5
11 Pichet Limsuwan 5
12 Artorn Pokaipisit 4
13 ชลดา วามสิงห์ 3
14 ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 3
15 Krongkamol Wong-Ek 3
16 อาทร โภไคยพิสิฐ 3
17 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 3
18 ภูนิศรา ลิ้มนนท์กุล 2
19 พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ 2
20 Chollada Warmsingh 2
21 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
22 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
23 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
24 ชูวิทย์ โภคบุตร 2
25 Y. Inritsapong 1
26 สมพงษ์ เลิศผลไพโรจน์ 1
27 ยงยุทธ อินริสพงค์ 1
28 Adisorn Tuantranont 1
29 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
30 Tanom Lomas 1
31 วีรศักดิ์ พนางาม 1
32 Anurat Wisitsoraat 1
33 ทศพล รัตนศิริ 1
34 Itti Rittaporn 1
35 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
36 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
37 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
38 จิรายุส ผลทิพย์ 1
39 Sitthisuntorn Supothina 1
40 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
41 พยุง ม่วงงาม 1
42 กรองกมล วงษ์เอก 1
43 สิทธินันท์ ท่อแก้ว 1
44 Watcharakon Noothong 1
45 Angkhana Jaroenworaluck 1
46 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
47 ชูวิทย์ ผลโภค 1
48 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 1
49 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 1
50 Pongpan Chindaudom 1
51 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 1
52 Puenisara Limnonthakul 1
53 Thammarat Panyathanmaporn 1
54 Sittinun Tawkaew 1
55 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
56 Noppadon Nuntawong 1
57 Pichet Limsuwan 1
58 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
59 ถนอม โลมาศ 1
60 Thappitak Sodchit 1
61 Suparerk Aukkaravittayapun 1
62 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
63 Anucha Wannagon 1
64 Pimpa Limthongkul 1
65 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
66 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
67 Chanchana Thanachayanont 1
68 อนุชา วรรณก้อน 1
69 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
70 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
71 Sumittra Charojrochkul 1
72 Wiroj Limtrakarn 1
73 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
74 Kittinan Annanon 1
75 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
76 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
77 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
78 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
79 กำธร ไกรรักษ์ 1
80 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
81 ภรต บุรพจิต 1
82 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
83 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
84 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
85 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
86 Chuwit Pakabut 1
87 Viyapol Phatanasettakul 1
88 Laddawan Supadee 1
89 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
90 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
91 Sarun Sumriddetchkajorn 1
92 เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ 1
93 Parot Burapajit 1
94 Anurat Wisitsora-at 1
95 วัชรากร หนูทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 6
3 2552 5
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 4
7 2546 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
2 Portable surface-enhanced Raman spectroscopy for insecticide detection using silver nanorod film fabricated by magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2553
3 Post-annealing effects on the structural, optical and electrical properties of ITO films studied by spectroscopic ellipsometry
4 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO2 thin-?lm growth
5 Silver nanoparticles deposited on anodic aluminum oxide template using magnetron sputtering for surface-enhanced Raman scattering substrate
6 Surface-enhanced Raman scattering substrate of silver nanoparticles depositing on AAO template fabricated by magnetron sputtering
7 Designs and investigations of anti-glare blue-tint side-view car mirrors
8 Fabrication and Characterization of Hydrophilic TiO2 Thin Films on Unheated Substrates Prepared by Pulsed DC Reactive Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์
10 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
11 อุปกรณ์เชิงแสงในทางการแพทย์
12 โมเดลอิลิปโซมิตรีสำหรับควบคุมฟิล์มบางคาร์บอนบนหัวอ่านฮาร์ดิสก์
13 Design and investigation of photo-induced super-hydrophilic materials for car mirrors
ปี พ.ศ. 2550
14 เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางแสง: วิจัยและพัฒนาเคลือบฟิล์ม Super hydrophilic สำหรับกระจกมองข้างรถยนต์
15 อีลิปโซมิตรีสำหรับศึกษาฟิล์มบางของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2549
16 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
18 รอบรู้ไอที เล่ม 4
19 แนวทางการนำเครื่อง MCTS มาใช้วัดระยะบินของหัวอ่านฮาร์ดดิสค์รุ่นใหม่
20 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
21 Optoelectronic thin film coating by electron beam evaporation with ion-assisted deposition
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Photo-induced superhydrophilic TiO2 films deposited by DC reactive magnetron sputtering at room temperature
23 Investigation of aluminium diffusion into an amorphous silicon thin film at high temperature by in-situ spectroscopic ellipsometry
24 Temperature dependence of optical constants of silver film studied by in situ spectroscopic ellipsometry
25 Vertically aligned Ag nanorod arrays for trace cypermethrin detection