ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์พัชรา พรหมเผ่า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2552 1
6 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับเอดส์ของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิด
ปี พ.ศ. 2555
4 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2552
5 คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพะเยา