ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์พงา จางบัว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2547 1
7 2546 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัวของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
4 การออกแบบระบบฟัซซีลอจิกในการควบคุมการหมักแบบอาหารแข็งในถังหมักแบบหมุน
5 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
6 การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร
ปี พ.ศ. 2547
7 การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา Monascus sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว
ปี พ.ศ. 2546
8 การเจริญและการผลิตสีเหลืองของเชื้อรา ~iMonascus~i sp. KB20M10.2 จากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบครั้งคราว