ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พงศกร จิราภรณ์คุปต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ อุดมโชค 33
2 อรรณพ หอมจันทร์ 18
3 นิตยา เลาหะจินดา 17
4 พูลศิริ ชูชีพ 16
5 กรองจิต เกษจินดา 13
6 ประหยัด นันทศีล 10
7 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 5
8 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
9 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
10 สมศรี ภัทรธรรม 3
11 สมนิมิตร พุกงาม 3
12 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 3
13 มณฑล อนงค์พรยศกุล 3
14 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
15 กฤษณ์ วันอินทร์ 3
16 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
17 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
18 วิสูตร นวมศิริ 2
19 ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 2
20 ธนพร สุปริยศิลป์ 2
21 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
22 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 2
23 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 2
24 พัชรี สุนทรนันท 2
25 กาญจน์เขจร ชูชีพ 2
26 นายชลาธร ศรีตุลานนท์, 1
27 นายสำเริง ปานอุทัย, 1
28 นายทรงพล รอดทอง, 1
29 นายกำพล เกษจินดา 1
30 รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ 1
31 นาย วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
32 นายวิสูตร นวมศิริ 1
33 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
34 นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 1
35 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
36 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
37 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
38 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
39 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
40 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
41 วินัย อาจคงหาญ 1
42 นิกร แซ่เอี๊ยบ 1
43 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
44 น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 1
45 น.ส.กรองจิต เกษจินดา 1
46 ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ 1
47 ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ 1
48 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
49 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
50 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
51 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
52 อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 1
53 นางสาวกรองจิต เกษจินดา 1
54 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 1
55 นิดา ชาญบรรยง 1
56 วรพล ดาวล้อมจันทร์ 1
57 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
58 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
59 ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง 1
60 สายฝน ทมกระโทก 1
61 วรพล ดวงล้อมจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 2
9 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
4 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
7 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
8 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
9 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2550
12 การพยากรณ์และการเตือนภัยจากสภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
14 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2548
15 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
16 โครงการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน