ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผกาพรรณ วะนานาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometrs Sketchpad (GSP) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2558
3 การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในรายวิชาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน