ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุณยนุช รุธิรโก
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปุณยนุุช รุธิรโก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
2 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเดินและการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่รอบนอก
7 การจัดทำประมวลภาพจำลองสามมิติและภาพจำลองเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในแต่ละระดับในพื้นที่ เทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่รอบนอก
ปี พ.ศ. 2557
9 การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำประปาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส
10 การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำประปาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส
ปี พ.ศ. 2556
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา