ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุณณาณี สัมภวะผล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 8
3 2560 1
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียชอบอุณหภูมิปานกลางที่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุการเสื่อมเสียในอาหารที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนสูง: กรณีศึกษาที่ 2 อาหารพร้อมบริโภค
2 ซอร์เบท์จากน้ำเชื่อมที่ใช้ดองมะม่วงเบาแช่อิ่ม
3 นวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
ปี พ.ศ. 2561
4 มะม่วงเบาแช่อิ่ม : ประโยชน์ต่อสุขภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5 การศึกษาวิธีการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างฮิสตามีนในระหว่างกระบวนการนึ่งปลาทูน่าในอุตสาหกรรมแปรรูปทูน่าบรรจุกระป๋อง และการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการนึ่งปลาทูน่าที่พัฒนาขึ้นเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว
6 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียทนร้อนที่สร้างสปอร์ในอาหารทะเลที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนสูง
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
8 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง
9 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
10 การตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนไบโอฟิล์มในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการแนะนำแนวทางแก้ไข
11 ไวน์เข้มข้นจากน้ำเชื่อมที่ใช้ดองมะม่วงเบาแช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2560
12 การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) ด้วยวิธีรมควัน
ปี พ.ศ. 2556
13 การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์
14 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
15 การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) ด้วยวิธีรมควัน
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระของผักพื้นบ้านภาคใต้
17 คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านโภชยาการในผักพื้นบ้านภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
18 การสกัด องค์ประกอบ คุณสมบัติบางประการ และการประยุกต์ใช้ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเศษเหลือของพืช
19 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2553
20 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ต้านจุลชีพของฟิล์มเจลาตินจากหนังที่เติมสารสกัดจากใบมันปู
22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดและความคงตัวของฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบเคี่ยม
23 ผลของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดต่อฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบมันปู