ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยาภรณ์ สมสมัคร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบำบัดธาตุอาหารในน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้ประโยชน์ของน้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
3 การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
4 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน
ปี พ.ศ. 2552
5 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพแบบใหม่ผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน
6 การบำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพาราด้วระบบกรองชีวภาพจากคอมโพสต์
7 การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2550
9 การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ
11 การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน
12 ศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการพ่นสีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่