ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะ เสียงสุคนธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการกลั่นเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยรังสีแสงอาทิตย์โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
2 การวิเคราะห์ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการกลั่นเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยรังสีแสงอาทิตย์โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกระบวนการ ความร้อนแบบรางพาราโบลาเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (ระยะที่ 1)
4 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกระบวนการ ความร้อนแบบรางพาราโบลาเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง [50]
6 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล