ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะ เพชรสงค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2543 3
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของต้นปาล์มน้ำมันของกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาบัณฑิตด้านสังคมศาตร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์
ปี พ.ศ. 2543
5 การศึกษาต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรผู้ทำการผลิตพืชผักโดยใช้สารธรรมชาติและใช้สารเคมี ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2540/2541
6 การศึกษาต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรผู้ทำการผลิตพืชผัก โดยใช้สารธรรมชาติและใช้สารเคมี ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2540/2541
7 การศึกษาต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรผู้ทำการผลิตพืชผัก โดยใช้สารธรรมชาติและใช้สารเคมี ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2540/2541 /