ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะ กิตติภาดากุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะ, กิตติภาดากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจารณ์ วิชชุกิจ 11
2 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 7
3 เอ็จ สโรบล 6
4 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 5
5 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 4
6 นายจำนงค์ ชัญถาวร 4
7 ภัศจี คงศีล 3
8 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
9 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 3
10 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 3
11 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
12 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
13 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
14 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
15 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
16 บัญชา ชิณศรี 2
17 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 2
18 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
19 จำลอง เจียมจำนรรจา 2
20 วัชรี เลิศมงคล 2
21 ประภาส ช่างเหล็ก 2
22 Mr.Hernan Ceballos 1
23 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
24 Piya Kittipadakul 1
25 จุลวรรณา ดนตรี 1
26 สรินดา สุขรัตน์ 1
27 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
28 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
29 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
30 นางสาวไฉไล กองทอง 1
31 นางน้ำทิพย์ ทองนาค 1
32 ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 1
33 น.ส.สุขุมาล หวานแก้ว 1
34 วิมล รอดเพ็ชร 1
35 สกล ฉายศรี 1
36 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
37 Anthony Charies Belloth 1
38 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
39 อัญชนา ท่านเจริญ 1
40 สุภาพร กลิ่นคง 1
41 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
42 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
43 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
44 สุพจน์ กาเซ็ม 1
45 ปริยานุช จุลกะ 1
46 กฤตยา เพชรผึ้ง 1
47 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
48 ชุติ ม่วงประเสริฐ 1
49 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
50 น.ส.ปนัดดา ประมวลทรัพย์ 1
51 สุภาวดี บุญมา 1
52 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
53 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
54 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
55 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
56 ปิติ กันตังกุล 1
57 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
58 ปิยะ ดวงพัตรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 10
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2545 1
7 2541 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
2 การหาความสัมพันธ์ sink กับ source ในการต่อกิ่งมันสำปะหลังด้วย Manihot glaziovii เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปลูกมันสำปะหลัง
3 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
4 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
6 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
7 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต
8 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
9 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
10 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
11 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q)
13 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
14 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q
ปี พ.ศ. 2555
15 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
16 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
17 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
18 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.
ปี พ.ศ. 2553
19 รายงานการวิจัยการประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2545
20 การเก็บรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ตระกูลหญ้า
ปี พ.ศ. 2541
21 การประเมินองค์ประกอบผลผลิตและซีซีเอสของพันธุ์อ้อย