ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะศักด์ ชอุ่มพฤกษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
2 นันทวัน หัตถมาศ 4
3 วรุณ สุวรรณกิตติ 3
4 จิตรา เศรษฐอุดม 3
5 มุกดา คูหิรัญ 3
6 อภิลดา โอเจริญ 2
7 มัลลิกา แก้วดี 2
8 ปาลิตา แปวไธสง 2
9 เตือนใจ โก้สกุล 2
10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 พจขนาถ จันทรัศมี 1
13 นทินี พงษ์พรรฦก 1
14 รมณี สงวนดีกุล 1
15 สายรัก กวางแก้ว 1
16 ยง ภู่วรวรรณ 1
17 อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 1
18 Waroon Suwankitti 1
19 อุตรา จามีกร 1
20 ศิริพร คุ้มแว่น 1
21 นุสรา ดลระหมาน 1
22 ปัทมา เสนทอง 1
23 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
24 ธิติมา มธุรส 1
25 มานิตย์ อรุณากูร 1
26 Adisorn Tuantranont 1
27 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
28 วิจิตรา สมรรคนัฏ 1
29 มนทกานติ วัชราภัย 1
30 Preprame Pattanamahakul 1
31 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
32 Thitima Maturos 1
33 Piyasak Chaumpluek 1
34 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
35 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
36 Nanthawan Hadthamard 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 8
6 2550 1
7 2549 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2554
2 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
3 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหั่นชิ้นบนพื้นฐานการตรวจด้วยไบโอนาโนเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
5 โมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัย
7 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
8 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน : กรณีศึกษาของยีนกลูโคซิลทรานสเฟอเรส (RhGT1) ในกุหลาบ
9 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
10 โมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป
11 ระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์
12 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน : กรณีศึกษาของยีนกูลโคซิลทรานสเฟอเรส [RhGT1] ในกุหลาบ
13 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอ เพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
15 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
16 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
17 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
ปี พ.ศ. 2547
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอส
ปี พ.ศ. 2546
19 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอในมะละกอและผลิตภัณฑ์มะละกอ
ปี พ.ศ. 2545
20 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอส
21 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
ปี พ.ศ. 2544
22 การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอ
23 การโคลนยีน HBs และศึกษาการแสดงออกในระบบ E.coli และพัฒนาสู่ระบบสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2543
24 เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ