ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะรัตน์ บุญแสวง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปริญวัฒน์, บุญสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 25
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
3 งบประมาณแผ่นดิน 7
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
5 เบญจมาส เชียรศิลป์ 5
6 เบญจมาศ เชียรศิลป์ 4
7 สุรัสวดี กังสนันท์ 4
8 ดวงพร คันธโชติ 4
9 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 3
10 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 3
11 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
12 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
13 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 3
14 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
15 สุรพงษ์ พินิจกลาง 2
16 ชาคริต ทองอุไร 2
17 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 2
18 โครงการวิจัย Matching Fund 2
19 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 2
20 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 2
21 วรรณพ วิเศษสงวน 2
22 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 2
23 ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 2
24 อัญชริดา อัครจรัลญา 2
25 วรนุช เกิดสินธ์ชัย 2
26 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 1
27 อาซีซัน แกสมาน 1
28 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
29 ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 1
30 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
31 สุชาดา สุขหร่อง 1
32 โครงการวิจัย NRU 1
33 ธันวดี สุขสาโรจน์ 1
34 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 2
3 2560 1
4 2559 2
5 2558 3
6 2557 1
7 2556 3
8 2555 1
9 2553 6
10 2551 3
11 2550 6
12 2549 2
13 2548 4
14 2547 2
15 2546 3
16 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตแวกเอสเทอร์จากกรดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสบนตัวเซลล์ที่ถูกตรึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
3 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2561
4 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของตะกอนไขมันและน้ำเสียจากโรงงานทูน่ากระป๋อง
5 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือกล้วยเล็บมือนางด้วยระบบหมักความเข้มข้นสูงสำหรับการผลิตกล้วยอบ
ปี พ.ศ. 2559
7 การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนในระบบบำบัดไร้อากาศของน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมัน
8 การออกแบบและสร้างต้นเเบบระบบจัดเก็บเเละค้นคืนอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
9 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
10 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
11 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซีพี ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง
ปี พ.ศ. 2557
12 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2556
13 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
14 การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบชีววิธีโดยการเลี้ยงสาหร่ายและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
15 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
ปี พ.ศ. 2555
16 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
17 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาว
18 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้การหมักแบบอาหารแข็งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
19 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
20 การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
21 การบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น โดยใช้ระบบยูเอเอสบี ที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
22 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2551
23 Enzymatic Delignification and Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPERB) for Ethanol Production.
24 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
25 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นระบยูเอเอสบีที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2550
26 การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตซูริมิ
27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
28 การผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ตะกอนเร่ง
29 ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์และระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่อประสิทธิภาพของระบบไร้อากาศแบบยูเอเอสบีโดยใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
30 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการย่อยสลายร่วมกับการหมักจากทะลายปาล์มเปล่า
31 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยใช้กระบวนการชีวภาพสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2549
32 การผลิตโพลิ (ไฮดรอกซี่บิวทีเรต-โค-ไฮดรอกซี่วาลีเรต) จากน้ำเสียของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดย Ralstonia eutropha
33 การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2548
34 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันระเหยง่ายที่ผลิตจากการหมักเส้นใยปาล์ม
35 การผลิตไพลีไฮดรอกซีอัคลาโนเอทจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้กระบวนการชีวภาพอสงขั้นตอน
36 การผลิตและการย่อยสลายพอลิไฮดรอกซี่อัลคาโนเอตที่ผลิตจากน้ำเสียโดยใช้ Ralstonia eutropha
37 การหมักเส้นใยปาล์ม เพื่อผลิตกรดคาร์บอกซิลิก โดยใช้จุลินทรีย์ผสม
ปี พ.ศ. 2547
38 การผลิตวุ้นสวรรค์จากลูกตาล
39 ผลของพีเอชและตัวตกตะกอนต่อการผลิไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการบำบัดนำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2546
40 ผลของการบำบัดแบบสองขั้นตอนต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น
41 การหมักเส้นใยปาล์มและตะกอนสลัดจ์เพื่อผลิตกรดคาร์บอกซิลิกโดยใช้จุลินทรีย์ผสม
42 การผลิตกรดคาร์บอกซิลิกจากวัสดุเศษเหลือจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ