ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะนุช สายสุวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เพียงใจ ศุขโรจน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
2 การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2550
ปี พ.ศ. 2550
3 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน
5 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และความต่อเนื่องทางการวิจัยแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
6 แนวคิดและการปฏิบัติด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัว และโรงเรียนในการจัดการศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
7 คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอก สำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2529
9 ความต้องการทางด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 เขตกรุงเทพมหานคร