ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะดา วชิระวงศกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การออกแบบและผลิตชุดจำลองน้ำฝนขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการศึกษาการกัดเซาะของดินภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2558
2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง
3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการควบคุมการชะล้างหน้าดินและปรับปรุงคุณภาพดินบนพื้นที่ดินทรายที่มีความลาดชันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชนของหมู่บ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
5 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ทองคำและการบำบัดโดยวิธีการชีวภาพ กรณีศึกษาตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
6 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการดูดซับและทานทนต่อสารพิษพวกไซยาไนด์ในน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้หญ้าแฝกบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์
8 คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
9 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการดูดซับและทานทนต่อสารพิษพวกไซยาไนด์ในน้ำ
11 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการดูดซับและทานทนต่อสารพิษพวกไซยาไนด์ในน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษานิเวศวิทยาเชิงเปรียบเทียบของต้นชิดในป่าที่มีการจัดการ 3 แบบ โดยชุมชน บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
14 การศึกษานิเวศวิทยาเชิงเปรียบเทียบของต้นชิดในป่าที่มีการจัดการ 3 แบบ โดยชุมชนบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน