ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริดา จันทร์สว่าง 8
2 เถวียน วิทยา 7
3 สันทัด วิเชียรโชติ 7
4 โครงการวิจัย Matching Fund 6
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
7 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 5
8 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 วรัญญู ศรีเดช 4
11 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 3
12 เบญจมาภรณ์ พิมพา 3
13 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
14 จักรี ทองเรือง 3
15 โครงการวิจัย NRU 3
16 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 3
17 กรวิกา โพธิกุล 2
18 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 2
19 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
20 อมรรัตน์ ชูเมฆ 2
21 ขนิษฐา หมวดเอียด 2
22 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
23 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
24 รวี เถียรไพศาล 2
25 สุพิชญา จันทะชุม 2
26 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
27 สมพร นิลมณี 1
28 ฮาลาล 1
29 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
30 ธนิยา เกาศล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 6
3 2558 1
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 6
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 6
10 2548 3
11 2547 4
12 2543 1
13 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตเครื่องแกงก้อนสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2561
2 การผลิตผลิตภัณฑ์โดโรตีทุเรียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์
3 การผลิตข้าวพองสังข์หยดผสมธัญพืชและผลไม้แห้งอัดแท่งเชิงพาณิชย์
4 การผลิตผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มะม่วงเชิงพาณิชย์
5 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวยำอัดแท่งเชิงพาณิชย์
6 การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์
7 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
8 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2555
9 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
10 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
11 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน
ปี พ.ศ. 2554
12 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2553
13 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
14 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
15 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
16 คุณลักษณะของโรตีแช่เยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรำข้าว
17 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
18 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ช ที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
20 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชัน ต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
21 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง
ปี พ.ศ. 2550
22 ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
23 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู
24 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
25 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
27 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
28 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
29 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
30 ผลของปริมาณสารไพรพิลีนออกไซด์และสารเชื่อมข้ามต่อโครงสร้าง และสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวเจ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซี่โพรไพเรชันร่วมกับการเชื่อมข้าม
ปี พ.ศ. 2548
31 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงเผ็ดร้อนสำเร็จรูป
32 พฤติกรรมทางความหนืด และคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย
33 สตาร์ชถั่วหรั่ง : การผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่
ปี พ.ศ. 2547
34 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส
35 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว
36 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง
37 การศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของแป้งและสตาร์ชจากถั่วหรั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2543
38 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นความพรุน และการหดตัวของเห็ดระหว่างการทำแห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 ผลของการเติมแป้งข้าวกล้องเพาะงอกต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง
40 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส