ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยพงษ์ ทองดีนอก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Piyapong Tongdeenok
- ปิยพงศ์ ทองดีนอก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
2 สมนิมิตร พุกงาม 2
3 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
4 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
5 วรดี จงอัศญากุล 1
6 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
7 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
8 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
9 สุชาย วรชนะนันท์ 1
10 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
11 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
12 สราวุธ สังข์แก้ว 1
13 เรณุกา กลับสุข 1
14 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
15 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
16 ธันวา จิตต์สงวน 1
17 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
18 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
19 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
20 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
21 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
22 สุรีรัตน์ ขอสันเทียะ 1
23 จตุพร ผดุงกาญจน์ 1
24 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
25 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
26 จิตรลดา ศรีภา 1
27 บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 1
28 มนันยา จันทศร 1
29 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 2
4 2549 1
5 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก World Expo 2020
2 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (กรณีขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแหงชาติป่าคลองกะลาเสและป่
ปี พ.ศ. 2555
3 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
4 การประยุกต์แบบจำลอง SCS-CN เพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน
5 ผลของปรากฎการณ์แอลนีโญ และลานีญา ต่อปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิอากาศ และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง เชิญและคลองยัน
6 การเปรียบเทียบวิธีการประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
9 การประเมินค่าการคายระเหยน้ำจริงและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางประการ ในพื้นที่สวนสัก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2549
10 Estimating evapotranspiration of paddy field and teak plantation using remote sensing
ปี พ.ศ. 2543
11 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง
12 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ต่อการคายระเหยน้ำ โดยวิธี Bowen Ratio ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง