ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
3 วัชริน สินธวานนท์ 2
4 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
5 พฤกษา บุกบุญ 2
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 ทัศนีย์ ญาณะ 2
8 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
9 ประกอบ ทัพซ้าย 2
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
11 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
12 พิชิต แสนเสนา 2
13 สมเดช พินิจสุนทร 2
14 วีระพงษ์ ลีอุปลัด 1
15 บังอรศรี จินดาวงศ์ 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ 1
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
20 วีระพงษ์ สีอุปลัด 1
21 ธารา รัตนอำนวยศิริ 1
22 นวลละออง ทองโคตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 3
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสาน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านโดย อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2552)
5 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
9 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 การเตรียมตัวด้านสุขภาพสู่วัยเกษียณอายุ ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
12 ความอยู่ดีมีสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น