ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิติ กันตังกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศานิต เก้าเอี้ยน 5
2 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 4
3 วินัย พุทธกูล 3
4 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 3
5 เอื้อ สิริจินดา 3
6 วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 3
7 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 3
8 รุ่งเรือง พูลศิริ 3
9 รวิสสาข์ สุชาโต 2
10 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
11 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 2
12 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 2
13 เดชรัต สุขกำเนิด 2
14 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
15 โสภิณ ทองปาน 1
16 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
17 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
18 สมพร อิศวิลานนท์ 1
19 อัจฉรา ทองสวัสดิ์ 1
20 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
21 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
22 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
23 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
24 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
25 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
26 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
27 นายปราโมช ร่วมสุข 1
28 - 1
29 เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง 1
30 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
31 นงนุช อังยุรีกุล 1
32 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
33 อิสริยา บุญญะศิริ 1
34 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
35 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
36 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
37 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
38 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
39 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 1
40 อัจฉรา ปทุมนากุล 1
41 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
42 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
43 เฉลิมชัย ห่อนาค 1
44 ประมุข แก้วเนียม 1
45 เอ็จ สโรบล 1
46 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
47 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
48 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
49 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
50 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
51 พรวิภา พรมจีน 1
52 นุชรินทร์ อยู่อำไพ 1
53 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
54 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
55 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
56 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
57 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
58 ฐานิต สุขเกษม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
3 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
5 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยในตลาดส่งออกที่สำคัญ
7 การวิเคราะห์การส่งออกกุ้งกระป๋องของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
9 การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
12 การประเมินความคุ้มค่าในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล :
13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการผลิต: กรณีข้าวอินทรีย์แบบมีพันธะสัญญาในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมและเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการย่อยที่ 10 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
16 6. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2547
17 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 10 : การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง