ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การรับฟังรายการกรีนเวฟกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อ
ปี พ.ศ. 2544
2 การวิเคราะห์การจัดการรายการวิทยุชุมชน "สร้างสรรค์จันทบุรี"
3 ผลกระทบของภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์เรื่อง "เณรน้อยเจ้าปัญญา" ที่มีต่อผู้ชม
4 การสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ "เมาไม่ขับ"
ปี พ.ศ. 2543
5 กระบวนการสื่อสารในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540
6 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการบวชป่าชุมชน
7 การแพร่ของนวกรรมระบบเงินตราชุมชน "เบี้ยกุดชุม" ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
8 การตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของพ่อแม่ผู้ปกครอง
9 พัฒนาการของกระแสนิยมภาพยนตร์เรื่องบางระจัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดกระแสนิยมในสังคม
10 กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการดูแลเด็กออทิสติก
11 การสื่อสารในการก่อตัวและการขยายเครือข่ายของชมรมผู้เลี้ยงปลากะพงขาว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2542
12 บทบาทของสถานีวิทยุคลื่นหญิง พลังหญิง FM 99.5 MHz. กับการพัฒนาสตรีไทย
13 การศึกษาเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มชีวจิต
14 ภาพสะท้อนสตรีไทยในสื่อเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World wide web)
15 รูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรัง
16 การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
17 การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ
ปี พ.ศ. 2540
18 การแสวงหาข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
19 การเปิดรับข่าวสาร การจดจำสาร และการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการป้องกันยาเสพติดจัสท์เซย์โน
20 ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมดนตรี ที่มีต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลศรีธัญญา
21 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส ความตระหนัก ความเชื่อถือและการตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการให้การสนับสนุนองค์การเอกชนที่พัฒนาเด็กและเยาวชน
22 กลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)