ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริชาติ วลัยเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ป่าริชาติ วลัยเสถียร -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงพล เจตนาวณิชย์ 3
2 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 2
3 ภาวนา พัฒนศรี 2
4 ชอบ เข็มกลัด 2
5 มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ 2
6 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 2
7 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง 2
8 จำนง สรพิพัฒน์ 2
9 ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2
10 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
11 อภิชัย พันธเสน 2
12 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
13 แก้ววิเศษ ธรรมวงสา 1
14 พระบรรพต วนาลัยนิเวศน์ 1
15 อัมรินทรา ทิพย์บุญราช 1
16 สาวิตรี สอาดเทียน 1
17 จิตติ มงคลชัยอรัญญา 1
18 ป่าริชาติ วลัยเสถียร - 1
19 วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 1
20 ชลกานดาร์ นาคทิม 1
21 พระมหาอภัย มูลสาร 1
22 ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ 1
23 กรุณา ใจใส 1
24 ปิยาภรณ์ ขันเพชร 1
25 นิสานาถ ชาญศิลป์ 1
26 กนกพร ปรัชญกุล 1
27 สัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ 1
28 จารุณี บัวแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 6
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2543 1
9 2541 1
10 2540 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน และปัจจัยสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี พ.ศ. 2553
2 ศักยภาพและพลังในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุหญิง
3 พลวัตภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านฉาง
4 บทบาทผู้นำในการส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโขมง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5 การจัดการการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2552
6 ความเชื่อและพิธีกรรมฟ้อนผีกับกระบวนการสร้างความเป็นชุมชน :
7 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยทุนทางสังคม :
8 ทุนทางสังคมในการพัฒนาของชุมชนบ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
9 กระบวนการฟื้นฟูการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชน
10 กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
11 การบูรณาการโครงการเคหะชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข
ปี พ.ศ. 2551
12 การจัดการสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ :
13 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานงานชุมชน :
14 บทบาทของผู้นำในการจัดการความรู้ของเกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์ :
15 กระบวนการทุนทางสังคมในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีผลต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2550
16 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน
17 ความมีอยู่ของชุมชนสังฆะ :
ปี พ.ศ. 2549
18 กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
19 บทสังเคราะห์ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
ปี พ.ศ. 2543
20 โครงการสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการทำงานของนักพัฒนา
ปี พ.ศ. 2541
21 นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการทำธุรกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2540
22 สำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน