ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริฉัตร สังข์สะอาด
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัฒน์นรี รักษ์คิด 5
2 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
3 บุญญาภา ศรีหาตา 3
4 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
5 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
6 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
7 มณี หาชานนท์ 3
8 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
9 สุภาพร สุขโต 3
10 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
11 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
12 วัลลีย์ อมรพล 3
13 สมพงษ์ ทองช่วย 3
14 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
15 เอมอร เพชรทอง 3
16 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
17 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
18 กุลชาติ นำคจันทึก 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 โอภำษ บุญเส็ง 3
21 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
22 ศักดา พุทธพาธ 3
23 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
24 สุมนำ งามผ่องใส 3
25 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
26 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
27 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
28 สาคร โรจนัย 3
29 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
30 เมธาพร พุฒขำว 3
31 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
32 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
33 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
34 สันติ พรหมคำ 3
35 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
36 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
37 สุชาติ คำอ่อน 3
38 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
39 เสาวรี บำรุง 3
40 ฉลอง เกิดศรี 3
41 อิสระ พุทธสิมมา 3
42 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
45 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
46 วินัย ศรวัต 3
47 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
48 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
49 ประนอม ใจอ้าย 3
50 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
51 อานนท์ มลิพันธ์ 3
52 จงรักษ์ จารุเนตร 3
53 ประพิศ วองเทียม 3
54 สุภาวดี สมภาค 3
55 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
56 อนุชา เหลาเคน 3
57 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
58 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
59 จารุวรรณ บางแวก 3
60 ปรีชา แสงโสดา 3
61 กิติพร เจริญสุข 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
64 แฉล้ม มาศวรรณา 3
65 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
66 ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ 2
67 พิทยา วงษ์ช้าง 2
68 รัชนก ทองเวียง 2
69 อัญชลี ศรีสุวรรณ 2
70 วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 2
71 ปราโมทย์ ไตรบุญ 2
72 ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ 2
73 สุกัลยา ศิริฟองนุกูล 2
74 วรกิจ ห้องแซง 2
75 ชลลดา สามพันพวง 2
76 พัชร ปิริยะวินิตร 2
77 ปัณฑารีย์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 2
78 ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ 2
79 กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ 2
80 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
81 อัสนี ส่งเสริม 2
82 ชยานิจ ดิษฐบรรจง 2
83 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 2
84 ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค 2
85 อรนุช เกษประเสริฐ 2
86 เสาวณี เตชะคำภู 1
87 เสาวณี เตชะคาภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2542 1
3 2541 1
4 543 3