ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาจรีย์ ถาวรนิติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา ธารมัติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากซิลิกาจากเถ้าแกลบและกากของเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตอะลูมิเนียม
2 ผลของ Na₂O SiO₂ และ H₂O ต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ฐานเถ้าลอย
ปี พ.ศ. 2552
3 การนำขี้เถ้าจากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์
4 Properties of ceramic produced from clay and MSW incineration bottom ash mixtures
5 Sintering Behavior of MSW Incineration Bottom Ash
ปี พ.ศ. 2551
6 High Percentages of Hydrometallurgical Zinc Waste Loading in unglazed Tile Body
7 Fabrication of Alumina-based Ceramic Using Powders Derived from Al-rich Waste
8 Properties of Glass-Ceramics Synthesized from Hydrometallurgical Zinc Waste
9 Effect of MSW Incineration Bottom Ash in Clay based Ceramics
10 Chemical and mineralogical characterization of bottom ash in MSW incinerator
11 Utilization of municipal solid waste (MSW) for ceramic glaze raw materials
12 Physical and Mechanical Properties of Sintering Clay Ceramic-Containing MSW Incineration Bottom Ash
13 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้ประโยชน์จากกากแร่สังกะสีในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
15 Characterization of Glass-ceramics Synthesized from Zinc Hydrometallurgical Waste and Glass Cullet
16 Preparation of Silicon Nitride-Silicon Carbide composites from Abrasive SiC Powders
17 Effect of Clear and Amber Culllet on Physical and Mechanical Properties of Glass-ceramics Containing Zinc Hydrometallurgy Waste
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุในกลุ่มซิลิกอนคาร์ไบด์
ปี พ.ศ. 2548
19 การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์
20 Nitrided pressureless sintering of Si3N4-SiC composite
21 The effect of crystal phase formation on leachability of Pb from glass ceramics prepared from industrial zinc waste
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Barium-free glass-ceramic sealants from the system CaO-MgO-B 2O3- Al2O3-SiO2 for application in the SOFC