ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา ศิริธัญญา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรนิภา เลิศศิลป์มงคล 13
2 Pattama Sirithunya 7
3 จานุลักษณ์ ขนบดี 6
4 Theerayut Toojinda 6
5 ธีรยุทธ ตู้จินดา 6
6 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 4
7 Apichart Vanavichit 4
8 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
9 พองาม เดชคำรณ 3
10 Pattama Sirithanya 3
11 พิชัย สุรพรไพบูลย์ 2
12 กาญจนา รุจิพจน์ 2
13 สมชาติ หาญวงษา 2
14 มานะ เรืองจุ้ย 2
15 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
16 รัชตา ทนวิทูวัตร 2
17 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ 2
18 สุภาพร รัตนาพันธ์ 2
19 ศิริพร มุลาลินท์ 2
20 ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 2
21 สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 2
22 Somvong Tragoonrung 2
23 Chanakarn Vongsaprom 2
24 Tanee Sreewongchai 2
25 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
26 ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ 2
27 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
28 Siangchai Sriprakhon 2
29 Patrick M. Hayes 2
30 ภิญญารัตน์ กงประโคน 2
31 Alfonso Cuesta-Marcos 2
32 Phinyarat Kongprakhon 2
33 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
34 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
35 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
36 โจนา แลนเซเรส 1
37 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
38 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
39 Surapong Sakarung 1
40 กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 1
41 Suchada Mongkolsamrit 1
42 เอ็ดดี้, รูเบน 1
43 เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ 1
44 นงนุช พรหมวีระไชย 1
45 Kittipat Ukoskit 1
46 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
47 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
48 Poonsak Mekwatanakarn 1
49 อรุณี สุรินทร์ 1
50 Ruben Eddy 1
51 Suchada Pimpisithavorn 1
52 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
53 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
54 Vipa Hongtrakul 1
55 อภิชาต วรรณวิจิตร 1
56 Nathinee Pa-In 1
57 ประสาทพร สมิตะมาน 1
58 Prasartporn Smitamana 1
59 Chatchai Kosawang 1
60 Nitsri Sangduen 1
61 Apichart Noenplab 1
62 Kelley L Richardson 1
63 Kazuhiro Sato 1
64 Brian Steffenson 1
65 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1
66 Siriporn Korinsak 1
67 อภิชาติ เนินพลับ 1
68 แสงชัย ศรีประโคน 1
69 Theerayuth Toojinda 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2546 1
7 2545 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2531 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley
2 การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน
3 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
4 Identification of SSR markers linked to a bacterial blight resistance gene in rice cultivar Pin Kaset
5 Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL mapping population and near-isolines
ปี พ.ศ. 2551
6 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
7 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2550
8 การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2549
9 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
10 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า ในเขตจังหวัดตาก นครสวรรค์และสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2546
11 อิทธิพลของสาร [alpha]--factorจากยีสต์ต่อการสร้าง appresorium ของเชื้อราโรคไหม้ The Effects of Yeast [alpha]--factor on appressorium Formation of Rice Blast Collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2545
12 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
13 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
14 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างข้าวและเชื้อสาเหตุโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2542
15 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
16 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2531
17 การศึกษาสมรรถนะการผสมของประชากรข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง