ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัฐมา สิทธิชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2546 1
4 2545 2
5 2544 2
6 2543 2
7 2542 2
8 2541 2
9 2539 1
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระดาษสาของอุตสาหกรรมในครัวเรือน : กรณีศึกษา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
3 บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2545
4 บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
5 การประกันคุณภาพการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
6 บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
7 การนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย-แม่โจ้ไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2543
8 การเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารของสหกรณ์การเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกิจการโคนม
9 การเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารของสหกรณ์การเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกิจการโคนม
ปี พ.ศ. 2542
10 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
11 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
12 การส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
13 การส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้และวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่