ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพาพรรณ สุวรรณโน 24
2 ธเนศ ต่วนชะเอม 23
3 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 22
4 สุวิมล ติรกานันท์ 14
5 ดร.ชวนิดา สุวานิช 11
6 วรรณา แผนมุนิน 10
7 จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ 5
8 จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ 5
9 ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา 4
10 บุญเฉิด โสภณ 4
11 ชัชลิต รัตรสาร 4
12 ไพบูลย์ เปานิล 3
13 วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 3
14 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
15 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
16 นรา หัตถสิน 2
17 นภาพร หงษ์ภักดี 2
18 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
19 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
20 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
21 วิเชียร ทองสิน 2
22 บุษกร สำโรงทอง 2
23 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
24 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
25 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
26 อารยา ศานติสรร 2
27 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
28 จิตรี โพธิมามกะ 2
29 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
30 บัณฑิต ศรีเมือง 2
31 รัชนี แสงศิริ 2
32 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
33 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
34 วิทยา อินทรพิมล 2
35 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
36 สมสุข โชติปาละกุล 2
37 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
38 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
39 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
40 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
41 โชคชัย เดชรอด 2
42 ธราธิป พุ่มกำพล 2
43 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
44 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
45 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
46 ชวลิต สันถวะโกมล 2
47 วัลลาภ์ นุตะมาน 2
48 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
49 อำพัน พรหมบุตร 2
50 อำพล ศิริพันธุ์ 2
51 พรชัย นพนาคีพงษ์ 2
52 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
53 บุญเรือง ไสสีสูบ 2
54 บุญทัน ดอกไธสง 2
55 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
56 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
57 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
58 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
59 สุภา ทองคง 2
60 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
61 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
62 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
63 ธรรมรัตน์ ยางสูง 2
64 กาญจนา ค้ายาดี 2
65 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
66 วิลาวัลย์ จารุอริยานนท์ 2
67 สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 2
68 ไพศาล สุวรรณรักษา 2
69 สมชาย พงศ์สุเสนีย์ 2
70 วีรวรรณ เสถียรกาล 2
71 ธันยาภรณ์ พาพลงาม 2
72 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 2
73 วิชา เชาว์ศิลป์ 2
74 กิดานันท์ ชำนาญเวช 2
75 เสรี วงษ์มณฑา 2
76 กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี 2
77 ณัฎฐกรณ์ ปะพาน 2
78 เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร 2
79 ขวัญจิต ภิญโญชีพ 2
80 ผ่องใส ถาวรจักร 1
81 ประภาพร ภูริปัญญาคุณ 1
82 ชลลดา วงศ์วิชัย 1
83 สุพรรณ แก้วม่วง 1
84 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
85 ประจักษ์ แป๊ะสกุล 1
86 วรนารถ ดวงอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2537 1
6 2534 2
7 2527 1
8 543 89
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ระหว่างปีการศึกษา 2547-2549
ปี พ.ศ. 2549
6 เทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
7 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2537
8 เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/PC
ปี พ.ศ. 2534
9 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
10 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโลโก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2527
11 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก